แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1 – ป.6

0
400

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1 – ป.6

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1 – ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งได้เรียบเรียงเนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

Advertisement

 

โดยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังกล่าว และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้สอดรับกับความเป็นไปของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม

Advertisement

การใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้นี้ใช้เทคนิคที่หลากหลาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการจัดการเรียนรู้นี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดแผนการสอนประกอบด้วย

แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.1
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.2
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.3
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.4
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.5
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.6

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์แผนการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ ป.1-ป.6 ที่นี่

เรื่องราวอื่นๆสามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอม