แบบรายงานผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง pa ปี 2566 (วpa) ตำแหน่ง ครู ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่

0
279
แบบรายงานผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง pa ปี 2566 (วpa) ตำแหน่ง ครู ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่
แบบรายงานผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง pa ปี 2566 (วpa) ตำแหน่ง ครู ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่

แบบรายงานผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง pa ปี 2566 (วpa) ตำแหน่ง ครู ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน ช่วงนี้คุณครูหลายท่านกำลังวุ่นกับการทำแบบรายงานผลการพัฒนางานตาม ข้อตกลง pa อยู่ใช่ไหมครับ วันนี้ทางเว็บไซต์ ประกาศผลดอทคอม จึงขอรวบรวม ลิงก์ ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง pa ปี 2566 (วpa) ตำแหน่ง ครู ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่ ให้คุณครูได้ศึกษาเป็นตัวอย่างครับ

แบบรายงานผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง pa ปี 2566 (วpa) ตำแหน่ง ครู ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่
แบบรายงานผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง pa ปี 2566 (วpa) ตำแหน่ง ครู ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

 

ก่อนอื่นต้องขออธิบายคราวๆก่อนว่า แบบรายงานผลการพัฒนางานตาม ข้อตกลง pa คืออะไร แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงที่เราได้ทำไว้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด ที่กำหนดโดย ก.ค.ศ. นั่นเอง เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ และคุณครูทุกท่านสรุปส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณ นั้นๆครับ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

Advertisement

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้
– สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
– การออกแบบการจัดการเรียนรู้
– การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
– การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
– การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
– การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
– อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
– จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
– ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
– ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา
– ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
– การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
– การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
– นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

องค์ประกอบที่ 2 : ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ลิงก์ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง pa ปี 2566 (วpa) ตำแหน่ง ครู ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

ขอบคุณที่มา คุณครูสามารถ โสภาพงษ์

เรื่องราวที่น่าสนใจ การบันทึกภาระงาน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว21/2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา