แบบฟอร์ม SAR สถานศึกษา ระดับ ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSAR2564

0
104

วันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมขอนำ แบบฟอร์มSAR สถานศึกษา ระดับ ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ที่เป็นไฟล์ word นะครับ คุณครูสามารถนำไปปรับปรับได้ครับ..ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.นครราชสีมา เขต 7 เป็นอย่างสูงนะครับ

Advertisement

 

มาทำความรู้จักกับ SAR หรือ รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report) สร้างขึ้นมาเพื่อ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน  เพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย   11  มาตรฐาน และระดับขั้นพื้นฐาน  4 มาตรฐาน  ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

องค์ประกอบของรายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง เป็นเอกสารที่สำคัญ ที่ใช้รายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานรายองค์ประกอบ และส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ได้จากลิงก์ด้านล่างค่ะ

Advertisement

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSAR2564

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSAR2564 003

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSAR2564 004

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSAR2564 005

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSAR2564 006

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSAR2564 007

Advertisement

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSAR2564 008

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSAR2564 009

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSAR2564 sar001