แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครู ฯ ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ word แก้ไขได้ เริ่มใช้ 1 ต.ค. 2564

0
89
แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครู ฯ ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ word แก้ไขได้ เริ่มใช้ 1 ต.ค. 2564
แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครู ฯ ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ word แก้ไขได้ เริ่มใช้ 1 ต.ค. 2564

 

 

แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครู ฯ ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ word แก้ไขได้ เริ่มใช้ 1 ต.ค. 2564
แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครู ฯ ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ word แก้ไขได้ เริ่มใช้ 1 ต.ค. 2564

Advertisement

แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับ โดยเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2564 สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ว22/2564) ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ดังนี้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูทุกคน ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางา ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ ริเริ่มการแก้ปัญหา พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย และบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ควรกำหนดการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กรณีที่ข้าราชการครูย้าย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนต่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทำข้อตกลงไว้เดิม ให้ดำเนินการดังนี้

Advertisement

1. กรณีที่ข้าราชการครูย้ายสถานศึกษาระหว่างปีงบประมาณให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน กับผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ในสถานศึกษาที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง

2. กรณีที่ข้าราชการครูได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให ข้อตกลงในการพัฒนางานในตำแหน่งครูกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. กรณีที่ข้าราชการครูได้รับมอบหมายให้ทำการสอนต่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทำข้อตก ให้ข้าราชการครูจัดทำรายละเอียดข้อตกลงในการพัฒนางานในวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่ได้รับมอบหมายใหม่

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครู

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการพิเศษ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูเชี่ยวชาญ

Advertisement

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด (Google Drive)

ที่มา : สำนักงานก.ค.ศ.