Advertisement

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ครู หรือ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ครบทุกวิทยฐานะ สำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1-2 ปี 2567 ตามเกณฑ์ ว23/2564 ไฟล์ word doc

0
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ครู ครบทุกวิทยฐานะ สำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1-2 ปี 2567 ตามเกณฑ์ ว23/2564 ไฟล์ word doc
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ครู ครบทุกวิทยฐานะ สำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1-2 ปี 2567 ตามเกณฑ์ ว23/2564 ไฟล์ word doc

Advertisement

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ครู หรือ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ครบทุกวิทยฐานะ สำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1-2 ปี 2567 ตามเกณฑ์ ว23/2564 ไฟล์ word doc

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ครู หรือ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ครบทุกวิทยฐานะ สำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1-2 ปี 2567 ตามเกณฑ์ ว23/2564 ไฟล์ word doc มาฝากทุกท่านโดยมีรายละเอียด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนของคุณครู จะมีอยู่ 3 องค์ประกอบดังนี้

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ครู หรือ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ครบทุกวิทยฐานะ สำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1-2 ปี 2567 ตามเกณฑ์ ว23/2564 ไฟล์ word doc
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ครู หรือ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ครบทุกวิทยฐานะ สำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1-2 ปี 2567 ตามเกณฑ์ ว23/2564 ไฟล์ word doc

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 80 คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2567

ดาวน์โหลดไฟล์ doc แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2567 ตำแหน่งครูผู้ช่วย คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ doc แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 67 ตำแหน่งครู คศ.1 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ doc แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ตำแหน่งครู คศ.2 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ word แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 67 ตำแหน่งครู คศ.3 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ word แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2567 ตำแหน่งครู คศ.4 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ word แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 67 ตำแหน่งครู คศ. 5 คลิกที่นี่

โดยขอนำเสนอข้อมูลหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว23/2564 ดังนี้ครับ

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไป โดยโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (4) และ 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 7 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
2. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(1) การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และค่าตอบแทนอื่น ๆ
(2) การคงวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(3) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
(4) การให้รางวัลจูงใจ
(5) การให้ออกจากราชการ
(6) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
โดยให้หน่วยงานที่จะนำผลการประเมินไปใช้ กำหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน

อ่านข้อมูลทั้งหมด ของ หลักเกณฑ์ว23/2564  ได้ที่นี่

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2567 ครู ครบทุกวิทยฐานะ สำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1-2 ปี 2567 ตามเกณฑ์ ว23/2564 ไฟล์ word doc
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน2567 ครู ครบทุกวิทยฐานะ สำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1-2 ปี 2567 ตามเกณฑ์ ว23/2564 ไฟล์ word doc

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงาน ก.ค.ศ.