Advertisement

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา 2567

0
13
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2567 รมว.ศธ. กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือในการทำงานทั้งหน่วยงานในสังกัด ศธ. และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ปัญหาเชิงรุก ทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ การดำเนินงานของสหกรณ์ และวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดแนวทางการทำงานด้วยความ “ถูกต้อง”

รมว.ศธ. เผย เงินเดือนครูขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศไร้ตกเบิก เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา

โดย สพฐ. ได้จัดทำระบบบริหารงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการทางการเงินและสร้างองค์ความรู้ พร้อมทั้งนำความรู้ไปขยายผลส่งต่อความรู้สู่ผู้อื่นได้ โดยมีแนวทางในการดำเนินการ คือการคลายทุกข์ด้วยการเติมความรู้ในการบริหารจัดการการเงิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวมทั้งสร้างความตระหนักในการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง และยังมีการดำเนินการกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากร ประสานเจรจา ขอความร่วมมือ ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ กฎหมาย และกำหนดแนวทางช่วยเหลือและแก้ปัญหา พร้อมสนับสนุนสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 แห่ง ให้มี OBEC Money Coach ที่จะสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาสมรรถนะด้านการเงินของครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน

ขอบคุณที่มาจาก : เสมา 1 มั่นใจ เงินเดือนครูขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศไร้ตกเบิก เน้นย้ำนโยบายการทำงาน ศธ. “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด”