Advertisement

แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และวิธีดำเนินการจัดซื้อหนังสือ งบประมาณ ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

0
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และวิธีดำเนินการจัดซื้อหนังสือ งบประมาณ ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และวิธีดำเนินการจัดซื้อหนังสือ งบประมาณ ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Advertisement

แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และวิธีดำเนินการจัดซื้อหนังสือ งบประมาณ ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และวิธีดำเนินการจัดซื้อหนังสือ งบประมาณ ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และวิธีดำเนินการจัดซื้อหนังสือ งบประมาณ ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และวิธีดำเนินการจัดซื้อหนังสือ งบประมาณ ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณค่าหนังสือเรียน งบประมาณค่าหนังสือเรียน ใช้สำหรับเป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับระดับ ก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้

ค่าหนังสือเรียน ต่อชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ค่าหนังสือเรียนก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 656 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 650 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 653 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 707 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 846 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – 859 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 808 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 921 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 996 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 1,384 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 1,326 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 – 1,164 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 2,000 บาท/คน/ปี

แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล

ให้จัดซื้อเพื่อใช้สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ควรมีหลากหลายประเภทในด้านของผู้แต่ง ผู้วาดภาพประกอบเนื้อหาการเรียนรู้ และมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนเด็ก เหมาะสมต่อการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล

ลิงก์ฐานข้อมูล : บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2567 

การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ดำเนินการจัดซื้อ ดังนี้

1) จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ครบทุกคน โดยหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระ ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้พิจารณาเลือกซื้อฉบับ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุง และตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่จัดทำเป็นช่วงชั้นในปีการศึกษา 2567 และขยายเวลาการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 ที่ใบอนุญาตครบ 6 ปี ในปีการศึกษา 2559 – 2566 ให้สามารถใช้ต่อในปีการศึกษา 2567 ได้อีกในระยะเวลา 1 ปี เพื่อรอการปรับปรุงและตรวจประเมิน คุณภาพสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว

เรื่องที่น่าสนใจ : เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2567

2) จัดซื้อแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานระดับประถมศึกษา โดยให้จัดซื้อแบบฝึกหัด ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อแจกให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทุกคน โดยไม่เรียกเก็บคืน ทั้งนี้ การจัดซื้อแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ให้พิจารณาเลือกซื้อฉบับที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กรณีสถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการตามข้อ 1) และ 2) ข้างต้นได้ อาจรวมกลุ่มกับสถานศึกษาอื่นในการดำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน และเจรจาตกลงราคา เพื่อให้แต่ละสถานศึกษาสามารถดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด เป็นราย สถานศึกษาได้

3) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษประกอบด้วย

3.1) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP) คือ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3.2) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) คือ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

4) โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

5) โรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษอื่นๆ ตามนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ

สถานศึกษาสามารถนำเงินงบประมาณไปจัดซื้อ ให้เป็นไปตามการคัดเลือก หนังสือที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์พิเศษของโครงการ โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกัน

สถานศึกษาสามารถนำเงินงบประมาณไปจัดซื้อ ให้เป็นไปตามการคัดเลือก หนังสือที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์พิเศษของโครงการ โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกัน ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น และจัดการเรียนการสอน โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้หนังสือของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถนำงบประมาณรายการค่าหนังสือเรียน ไปดำเนินการจัดหาหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดได้ ตามความเหมาะสม

กรณีมีงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐานให้แก่นักเรียนทุกคนแล้วให้สถานศึกษาสามารถนำไปจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม (สถานศึกษาสามารถพิจารณา เลือกซื้อ โดยตรวจสอบรายชื่อสื่อการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม บัญชีที่ 3 จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชี กำหนดสื่อการเรียนรู้ฯ หรือสื่อการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมอื่นๆ นอกบัญชี ที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับหลักสูตรสถานศึกษา) หรือจัดทำสำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาแจกหนังสือเรียนที่จัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคน โดยไม่เรียกเก็บคืนและสร้างวินัยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงการใช้หนังสือให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

ลิงก์ฐานข้อมูล : บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2567 

วิธีดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ 2567

แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และวิธีดำเนินการจัดซื้อหนังสือ งบประมาณ ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และวิธีดำเนินการจัดซื้อหนังสือ งบประมาณ ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และวิธีดำเนินการจัดซื้อหนังสือ งบประมาณ ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และวิธีดำเนินการจัดซื้อหนังสือ งบประมาณ ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2567

กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2567 บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กำหนดการเผยแพร่บัญชี ปีการศึกษา 2567 ดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 19 มกราคม 2567
รอบที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลิงก์ฐานข้อมูล : บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2567 

หมายเหตุ การกำหนดรอบเผยแพร่นี้ เป็นการเพิ่มเติมรายการสื่อการเรียนรู้ใหม่ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาต/เพิ่งนำเข้าระบบ ทำให้สถานศึกษามีรายการสื่อการเรียนรู้ให้เลือกซื้อมากขึ้น นอกเหนือจากรอบการเผยแพร่ดังกล่าว สถานศึกษาก็สามารถเลือกรายการสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในระบบได้ตลอดเวลา
ในปีการศึกษา 2567 สพฐ. ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเดิมในการจัดซื้อหนังสือเรียน ดังนี้
1. สพฐ. ได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงและตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่จัดทำเป็นช่วงชั้นในปีการศึกษา 2567
2. สพฐ. ได้ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ของเอกชนที่ใบอนุญาตครบ 5 ปี หรือมากกว่านั้น ในปีการศึกษา 2566 ทุกเล่ม ต่อไปอีก 1 ปี ยกเว้น สื่อการเรียนรู้ระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 หรือ ม.4-6 ที่มีการปรับปรุงใหม่และได้รับใบอนุญาตฯ แล้ว

เรื่องที่น่าสนใจ : เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2567

ดาวน์โหลด : คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567