Advertisement

แนวข้อสอบเข้า ม.1 พร้อมเฉลย 2567 ฟรี ดาวน์โหลดไฟล์ และเข้าสอบข้อสอบออนไลน์ ได้ที่นี่

0
แนวข้อสอบเข้า ม.1 พร้อมเฉลย 2567 ฟรี ดาวน์โหลดไฟล์ และเข้าสอบข้อสอบออนไลน์ ได้ที่นี่
แนวข้อสอบเข้า ม.1 พร้อมเฉลย 2567 ฟรี ดาวน์โหลดไฟล์ และเข้าสอบข้อสอบออนไลน์ ได้ที่นี่

Advertisement

แนวข้อสอบเข้า ม.1 พร้อมเฉลย 2567 ฟรี ดาวน์โหลดไฟล์ และเข้าสอบข้อสอบออนไลน์ ได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวเกี่ยวกับ แนวข้อสอบเข้า ม.1 พร้อมเฉลย 2567 ฟรี ดาวน์โหลดไฟล์ และเข้าสอบข้อสอบออนไลน์ เพื่อนำมาใช้ในการเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1 กับที่ใช้ในการสอบเข้า ม.1 ใน 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวข้อสอบเข้า ม.1 พร้อมเฉลย 2567 ฟรี ดาวน์โหลดไฟล์ และเข้าสอบข้อสอบออนไลน์ ได้ที่นี่
แนวข้อสอบเข้า ม.1 พร้อมเฉลย 2567 ฟรี ดาวน์โหลดไฟล์ และเข้าสอบข้อสอบออนไลน์ ได้ที่นี่

ห้องเรียนที่ต้องมีการสอบเข้าม.1 ปีพ.ศ. 2567

– ห้อง Gifted คือ ห้องเรียนที่เน้นการเรียนที่เข้มข้นกว่าห้องเรียนปกติ เน้นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นอกจากมีความพิเศษด้านการเรียนแล้ว อาจจะมีความพิเศษด้านอื่นด้วยเช่น ค่าเทอม อุปกรณ์การเรียนการสอน และสิ่งอื่น ๆ ที่แตกต่างจากห้องเรียนทั่วไปขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน

– ห้อง EP (English Program)  คือ ห้องเรียนที่มีการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษ คล้ายกับห้องเรียนอินเตอร์แต่หลักสูตรการเรียนการสอนยังเป็นภาคไทยอยู่ แต่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษ บางโรงเรียนมีคุณครูที่สอนเป็นชาวต่างชาติด้วย

– ห้องปกติ คือ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ ไม่เน้นการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นพิเศษ และใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนตามปกติ

เทคนิคการทำข้อสอบปรนัย พ.ศ. 2567

1. อ่านทำความเข้าใจคำถามอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะคำว่า ไม่ใช่  มากที่สุด  น้อยที่สุด
2. อ่านคำตอบที่เป็นตัวเลือกทั้งหมดทุกข้อ ก่อนตัดสินใจเลือกข้อที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงข้อเดียว
3. ไม่ควรใช้เวลานานกับคำถามข้อใดข้อหนึ่ง ถ้ายังคิดไม่ออก ควรเว้นไว้ก่อน แต่ต้องทำเครื่องหมายไว้เพื่อกลับมาทำ
4. ตรวจสอบเวลาและข้อสอบที่ทำ หากเวลาเหลือน้อย แต่ข้อสอบมีเยอะควรรีบทำให้เร็วขึ้น แต่ถ้าเวลาเหลือเยอะ ควรใช้เวลาที่เหลือพิจารณาข้อสอบที่ค่อนข้างยากอีกครั้ง
5. หากต้องตอบคำถามข้อที่ไม่แน่ใจ ควรตัดตัวเลือกที่เห็นว่า ไม่ถูกออกก่อน แล้วพิจารณาข้อที่เหลืออย่างรอบคอบ
6. ควรทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ อย่าให้ปล่อยกระดาษคำตอบว่างไว้ ทำไม่ได้ คิดไม่ทัน เมื่อใกล้หมดเวลาก็ให้กาคำตอบให้ครบ ถึงแม้จะเป็นการเดาข้อสอบก็ควรทำ
7. คำถามที่จำเป็นต้องมีการคิดคำนวณ สามารถคิดคำนวณ และทดเลขลงในกระดาษคำตอบของแบบทดสอบได้

เทคนิคการทำข้อสอบอัตนัย พ.ศ. 2567

1. เริ่มต้นด้วยประโยคที่เป็นคำตอบที่ตรง และถูกที่สุด ตอบคำถามด้วยคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก่อน
2. ตอบในย่อหน้าแรก ด้วยคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ในย่อหน้าแรกในการตอบคำถาม ให้เสนอเหตุผลที่สำคัญที่สุด
3. การตอบในย่อหน้าต่อมา เป็นเหตุผลรอง คำตอบในย่อหน้าต่อมา ต้องเป็นเหตุผลรอง และขยายย่อหน้าแรกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. ย่อหน้าต่อมา เป็นเนื้อหาย่อย ๆ ควรอธิบายเนื้อหาย่อยอื่น ๆ ในย่อหน้าถัดมาให้ละเอียดยิ่งขึ้น
5. ควรมีตัวอย่าง ประกอบเหตุผล หาตัวอย่างมาประกอบการตอบคำถาม เพื่อความชัดเจนของคำตอบยิ่งขึ้น
6. ให้ข้อคิด หรือการวิเคราะห์ของตัวเองเสริม ควรมีข้อคิด หรือวิเคราะห์เนื้อหาเสริมเข้าไปในคำตอบด้วย

แนวข้อสอบเข้า ม.1 พร้อมเฉลย 2567 ฟรี แบบออนไลน์

ข้อสอบเสมือนจริง ม.1 2567 วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบเสมือนจริง ม.1 2567 วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบเสมือนจริง ม.1 2567 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมเฉลยละเอียด

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวข้อสอบเข้า ม.1 พร้อมเฉลย 2567 ฟรี ดาวน์โหลดไฟล์ doc word pdf ได้ที่นี่

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ ออกสอบวิชาคณิตศาสตร์ จะเกี่ยวข้องกับ

ระบบจำนวนเต็ม
เศษส่วน และทศนิยม
ตัวประกอบ, ห.ร.ม และ ค.ร.น
สมการ
ร้อยละ และอัตราส่วน
มุมและเส้นขนาน
เรขาคณิต พื้นที่ผิวและปริมาตร
สถิติ
ความน่าจะเป็น

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ออกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ จะเกี่ยวข้องกับ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
พืช
สัตว์
ร่างกายมนุษย์
อาหารและสารอาหาร
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สารในชีวิตประจำวัน
แรงและการเคลื่อนที่
พลังงานความร้อน
ไฟฟ้า
เสียง
แสง
ทรัพยากร
อวกาศ

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาไทย ออกสอบวิชาภาษาไทย จะเกี่ยวข้องกับ

เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
อักษรควบ
อักษรนำ
รูปพยัญชนะที่ไม่อ่านออกเสียง
คำที่มีความหมายตรง
คำที่มีความหมายเชิงอุปมา
คำพ้องรูป / พ้องเสียง
คำพ้องความหมาย (ไวพจน์)
คำไทยแท้
คำยืม (ป. / ส. / อ. / ข. / จ.)
สำนวน
ราชาศัพท์
การเรียงลำดับคำตามพจนานุกรม
การเรียงลำดับข้อความ
การเขียนจดหมาย
การเขียนเรียงความ
โวหารการเขียน (บรรยาย / พรรณนา)
การอ่านจับใจความ / ตีความ
ฉันทลักษณ์ (กลอน / กาพย์ / โคลง)
ภาษาวรรณศิลป์ (สัมผัส / ภาพพจน์)
ข้อคิดและความรู้จากวรรณกรรม

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องที่ออกสอบวิชาภาษาอังกฤษ จะเกี่ยวข้องกับ

Tense
Reading
Conversation
Vocabulary

ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาสังคมศึกษา ออกสอบวิชาสังคมศึกษา จะเกี่ยวข้องกับ

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน้าที่พลเมือง และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์

แนวข้อสอบเข้า ม.1 พร้อมเฉลย2567 ฟรี แบบออนไลน์