แนวการสอนซ่อมเสริม การอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

0
152
แนวการสอนซ่อมเสริม การอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
แนวการสอนซ่อมเสริม การอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

แนวการสอนซ่อมเสริม การอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
แนวการสอนซ่อมเสริม การอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Advertisement

การสอนซ่อมเสริมมีบทบาทสำคัญยิ่งในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้เพราะผู้เรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงต้องการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน
การสอนซ่อมเสริมเป็นการจัดการเรียนการสอนลักษณะหนึ่ง ซึ่งตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

๑. ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม

๒. ผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐานต่างกัน และแต่ละคนจะต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวเข้าหากัน และให้ทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

๓. ผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีความสามารถอยู่ในตัวมากบ้างน้อยบ้าง การศึกษาจะช่วยให้ความสามารถของผู้เรียนปรากฏเด่นชัดขึ้น

๔.    ในสังคมมนุษย์นั้นย่อมมีทั้งคนปกติและคนพิการ ในเมื่อเราไม่สามารถแยกคนพิการออกจากสังคมของคนปกติได้ เราก็ไม่ควรแยกให้การศึกษาแก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ดังนั้นหากเป็นไปได้ควรให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเรียนร่วมกับคนปกติเท่าที่สามารถจะทำได้

Advertisement

๕.    การให้การศึกษาควรมีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีศักยภาพการเรียนรู้ได้เต็มที่

แนวการสอนซ่อมเสริม การอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
แนวการสอนซ่อมเสริม การอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําหนังสือ แนวการสอนซ่อมเสริม การอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางสอนซ่อมเสริมการอ่าน และการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหา ในด้านการอ่านการเขียน โดยจําแนกเนื้อหาออกเป็น 7 เล่ม ได้แก่ เล่ม 1 พยัญชนะและสระ, เล่ม 2 คําที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป, เล่ม 3 คําที่ไม่มีตัวสะกดและคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา, เล่ม 4 คําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา, เล่ม 5 คําควบกล้ําและคําที่มีอักษรนํา, เล่ม 6 คําผันวรรณยุกต์, เล่ม 7 คําที่มีตัวการันต์ หนังสือแนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนทั้ง 7 เล่มนี้บรรจุไว้ ในกล่องเดียวกัน ในแต่ละเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วยแบบวินิจฉัย แผนการสอนซ่อมเสริม และแบบประเมิน ซึ่งครูผู้สอนสามารถจัดทําสําเนาเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การสอนซ่อมเสริมนักเรียนทําได้อย่างทั่วถึง

การสอนซ่อมเสริม การอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
การสอนซ่อมเสริม การอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

หนังสือ แนวการสอน ซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 7 เล่มนี้ ครูผู้สอน ควรศึกษาแนวทาง การสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ให้เข้าใจ และจัดเตรียม แบบฝึกทักษะต่างๆ ทั้งนี้ อาจจัดทําแบบฝึกเพิ่มเติมจากแนวทางที่ได้นําเสนอไว้ในเล่มนี้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดแนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คู่มือ การสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบสำรวจความสามารถพิเศษ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ดาวน์โหลดแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ที่นี่