เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการยื่นขอรับสิทธิ บำเหน็จบำนาญ

0
86

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวและสาระดีดีมาฝากเช่นเคยครับ โดยวันนี้ขออนุญาตนำข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการยื่นขอรับ สิทธิบำเหน็จบำนาญ โดยข้อมูลชุดนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก คลังจังหวัดตาก เป็นอย่างสูงครับ สำหรับ เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการยื่นขอรับสิทธิ บำเหน็จบำนาญ จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นมาตรวจสอบกันเลยครับ

Advertisement

ในปีงบประมาณที่ท่านจะเกษียณราชการ ท่านต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมสำหรับการขอยื่นเรื่องรับสิทธิ
บำเหน็จหรือบำนาญ ดังนี้
●แบบขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญฯ (แบบ 5300)
●ใบรับรองสมุดประวัติฯ (แบบ 5302)
●สมุดประวัติ หรือ ก.พ. 7 (ฉบับจริง)
●สำเนาคำสั่งให้ออก หรือ ประกาศเกษียณ
●สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (ปัจจุบัน)
●หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ (ถ้ามี)
●แบบ สรจ.1 (แบบลดหย่อนภาษี)
●แบบ สรจ.3 (แบบขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพ)
●เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล เป็นต้น
●สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน
●สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่จะรับเงินเข้าบัญชี
●แบบ กบข. รง 008/1/2555 (กรณีเป็นสมาชิก กบข.)
●แบบขอรับเงินเพิ่มฯ (แบบ 5316) กรณีขอรับเงินเพิ่มเนื่องจากมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ บำเหน็จ บำนาญ/บำเหน็จค้ำประกัน

Advertisement

ขอบคุณที่มา : คลังจังหวัดตาก