เอกสารประเมิน ข้อตกลง PA1-PA5 (วpa) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครบทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่

0
101
เอกสารประเมิน ข้อตกลง PA1-PA5 (วpa) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครบทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่
เอกสารประเมิน ข้อตกลง PA1-PA5 (วpa) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครบทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีครับทุกท่าน ใกล้ที่ทุกท่านจะต้องทำ ข้อตกลงการพัฒนางาน ตามเกณฑ์การประเมินแบบใหม่ หรือที่เราคุ้นเคยเริ่มทำความรู้จัก และ เรียกกันว่า หลักเกณฑ์ PA  นั่นเองครับ ซึ่ง ประกาศผลดอทคอม เชื่อว่าทุกท่านกำลังคิดพัฒนางาน หรือ กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์ PA  อยู่ใช่ไหมครับ ครูอัพเดตดอทคอม ขอนำตัวอย่าง เอกสารประเมิน ข้อตกลง PA1-PA5 (วpa) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครบทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc ซึ่งเป็นไฟล์ตัวอย่าง มาฝากคุณครูและผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านครับ

เอกสารประเมิน ข้อตกลง PA1-PA5 (วpa) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครบทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่
เอกสารประเมิน ข้อตกลง PA1-PA5 (วpa) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครบทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (PA) แบ่งเป็นหัวข้อหลัก ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

– ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ

– ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

– ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรม

– ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย

– ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

– ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

– มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

– มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

– มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

– มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ

– ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

– ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

– เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล

– ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

– มีวินัยและการรักษาวินัย

ดาวน์โหลดไฟล์ PA1/บส : ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครบทุกวิทยฐานะ

ดาวน์โหลดไฟล์ PA2/บส : ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครบทุกวิทยฐานะ

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์ PA3/บส : ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครบทุกวิทยฐานะ

ขอบคุณที่มาจาก : กคศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ แบบบันทึกข้อตกลง PA1 ไฟล์ doc ตำแหน่งครู ทุกวิทยฐานะ และการบันทึกข้อตกลงตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง แต่ละวิทยฐานะ

แบบบันทึกข้อตกลง PA1 – PA5 ตำแหน่งครู ไฟล์ doc ข้อตกลง PA ดาวน์โหลดที่นี่