Advertisement

อบรมออนไลน์ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเรียนออนไลน์ ฟรี!! รับใบมีประกาศนียบัตร

0
อบรมออนไลน์ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเรียนออนไลน์ ฟรี!! รับใบมีประกาศนียบัตร
อบรมออนไลน์ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเรียนออนไลน์ ฟรี!! รับใบมีประกาศนียบัตร

Advertisement

อบรมออนไลน์ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเรียนออนไลน์ ฟรี!! รับใบมีประกาศนียบัตร เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 20/06/2565 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 31/12/2569 เวลา 23.59 น.

อบรมออนไลน์ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเรียนออนไลน์ ฟรี!! รับใบมีประกาศนียบัตร
อบรมออนไลน์ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเรียนออนไลน์ ฟรี!! รับใบมีประกาศนียบัตร

เรียนออนไลน์หลักสูตรSocial story วิธีสอนทักษะสังคมสำหรับเด็กออทิสติก สวัสดีค่ะวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรเรียนออนไลน์ หลักสูตรSocial story วิธีสอนทักษะสังคมสำหรับเด็กออทิสติก ซึ่งเป็นการเรียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตรตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

รายละเอียดคอร์ส Social story วิธีสอนทักษะสังคมสำหรับเด็กออทิสติก

คำอธิบายหลักสูตรเรียนออนไลน์ หลักสูตรSocial story
หลักสูตรการอบรมนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน โดยมีเนื้อหาดังนี้

เนื้อหาส่วนที่ 1 ลักษณะและความสำคัญของเรื่องเล่าทางสังคม ประกอบไปด้วย ความหมายของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและทักษะสังคม ลักษณะทางสังคมของเด็กออทิสติก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องเล่าทางสังคม ส่วนประกอบของเรื่องเล่าทางสังคม
เนื้อหาส่วนที่ 2 การเขียนเรื่องเล่าทางสังคม ประกอบไปด้วย ลักษณะของข้อความ และประเภทของประโยคบนพื้นฐานการออกแบบเฉพาะบุคคล
เนื้อหาส่วนที่ 3 การผลิตเรื่องเล่าทางสังคม ประกอบไปด้วย การใส่ภาพประกอบ และขั้นตอนการผลิตเรื่องเล่าทางสังคม
นื้อหาส่วนที่ 4 การใช้งานเรื่องเล่าทางสังคม ประกอบไปด้วย การจัดสิ่งแวดล้อม ช่วงเวลาและระยะเวลาในการอ่านเรื่องเล่าทางสังคม การจัดท่านั่ง ข้อควรระวังเมื่อใช้
เนื้อหาส่วนที่ 5 ประสบการณ์จากผู้ใช้จริง ประกอบไปด้วย บันทึกการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานเรื่องเล่าทางสังคมจริง จำนวน 1-2 ท่าน

เรียนออนไลน์หลักสูตรSocial story วิธีสอนทักษะสังคมสำหรับเด็กออทิสติก
เรียนออนไลน์หลักสูตรSocial story วิธีสอนทักษะสังคมสำหรับเด็กออทิสติก

สถานที่เรียน
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU MOOC – https://mooc.cmu.ac.th

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย
เหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มที่มีความสนใจ

ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มที่มีความสนใจ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรออนไลน์หลักสูตรSocial story วิธีสอนทักษะสังคมสำหรับเด็กออทิสติก
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจเกี่ยวกับเด็กออทิสติก หรือเด็กที่มีความต้องการพิเพิศษ

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
ชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด : 50 นาที
ชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ : 50 นาที/สัปดาห์

ภาษาที่ใช้ในการสอนผ่านระบบออนไลน์
ภาษาไทย

เนื้อหาและหัวข้อในหลักสูตรSocial story วิธีสอนทักษะสังคมสำหรับเด็กออทิสติก
หลักสูตรอบรมนี้แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ออกเป็น 5 ส่วน โดยมีระยะเวลาการเรียนรู้รวมบรรยาย 50 นาที มีเนื้อหาดังนี้

  • ส่วนที่ 1 ลักษณะและความสำคัญของเรื่องเล่าทางสังคม
  • ส่วนที่ 2 การเขียนเรื่องเล่าทางสังคม
  • ส่วนที่ 3 การผลิตเรื่องเล่าทางสังคม
  • ส่วนที่ 4 การใช้งานเรื่องเล่าทางสังคม
  • ส่วนที่ 5 ประสบการณ์จากผู้ใช้จริง
ระยะเวลาในการเข้าเรียน
เริ่มเรียน
20/06/2565 08:00
สิ้นสุด
31/12/2569 23:59

กิจกรรมในรายวิชา การวัดผลและประเมินผล/เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร
แบบทดสอบก่อนเรียน 0% แบบทดสอบระหว่างเรียน 0%
กิจกรรม ส่งงาน 0% แบบทดสอบหลังเรียน 100%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ข้อมูลเกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ CMU Lifelong

“วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” หรือ “CMU School of Lifelong Education” ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในสังคมด้วยสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติทั่วทุกมุมโลก ทั้งเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างประชากร และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้รูปแบบการศึกษาในระบบไม่เพียงพออีกต่อไป มหาวิทยาลัย ต้องเกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดรับกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริง

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งเน้นการศึกษาที่เปิดกว้างสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการเรียนรู้ ทั้งในแง่ของมโนภาพและกายภาพสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติรวมไปถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)ด้านการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ขอขอบคุณ CMU-MOOC

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ :: อบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต (ในรูปแบบออนไลน์)