เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียมสอบปี 2567

0
1401
เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียมสอบปี 2567
เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียมสอบปี 2567

เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

มาแล้ว เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียมสอบปี 2567 ได้ที่นี่ ทั้ง ป.6 ม.3 และ ม.6 พร้อมเฉลย ตามลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ ซึ่งตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งชั้น ป.6 สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และชั้น ม.3 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ม.3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้

รวม เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 จากโลกออนไลน์

เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียมสอบปี 2567
เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียมสอบปี 2567

Advertisement

 

O-NET คืออะไร

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือการสอบทางการศึกษาที่มีการดำเนินการในประเทศไทย เป็นการทดสอบความรู้และทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวัดความรู้และทักษะของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศ สอบ O-NET จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสวัสดิการการศึกษา ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย มีทั้งการสอบทางเลือก (Selective Test) และการสอบทางวิชาชีพ (Professional Test) โดยการสอบเลือกต้องการให้นักเรียนเลือกทำข้อสอบในรายวิชาที่สอบตามหลักสูตรการศึกษา ส่วนการสอบวิชาชีพเป็นการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตนเอง

เรื่องที่น่าสนใจ : เช็คคะแนน onet 2567 ป.6 ที่สอบ 10 ก.พ. 2567 เช็คคะแนน onet 2567 ม.3 ที่สอบ 11 ก.พ. 2567 เช็คคะแนน onet 2567 ม.6 ที่สอบ ก.พ.-มี.ค. 2567 

1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

เฉลยข้อสอบ o-net 67 ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบโอเน็ต2567 ป.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบโอเน็ต2567 ป.6 พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบโอเน็ต 2567ป.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย

Advertisement

ข้อสอบโอเน็ต 2567ป.6 พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์

เฉลยข้อสอบ o-net 67 ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย

ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์

เฉลยข้อสอบo-net 67 ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องที่น่าสนใจ :

คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ o-net 2567 ได้ที่นี่

Advertisement

เฉลยข้อสอบโอเน็ต 67 รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ต 
ข้อสอบ o-net ม.3 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ต 
ข้อสอบ o-net ม.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ต 

เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียมสอบปี 2567
เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเตรียมสอบปี 2567