Advertisement

เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.6 ปีล่าสุด o-net ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568

0
เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.6 ปีล่าสุด o-net ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568
เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.6 ปีล่าสุด o-net ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568

Advertisement

เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.6 ปีล่าสุด o-net ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568

มาแล้ว เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.6 ปีล่าสุด o-net ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568 โดย ทั้ง ข้อสอบโอเน็ต ม.6 2567 พร้อมเฉลย ท่านสามารถดาวน์โหลดตามลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ ซึ่งตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ซึ่งชั้น ม.6 สอบวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 และชั้น ม.6 รอบ 2 สอบวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 นั้น ในการนี้ สทศ. ยังไม่ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ม.6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้

เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.6 ปีล่าสุด o-net ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568
เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.6 ปีล่าสุด o-net ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568

วิธีตรวจสอบผลคะแนน o-net 2567 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมแนะนำ วิธีดูประกาศผลโอเน็ต 2567 ที่นี่

1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

O-NET คืออะไร

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือการสอบทางการศึกษาที่มีการดำเนินการในประเทศไทย เป็นการทดสอบความรู้และทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวัดความรู้และทักษะของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศ สอบ O-NET จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสวัสดิการการศึกษา ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย มีทั้งการสอบทางเลือก (Selective Test) และการสอบทางวิชาชีพ (Professional Test) โดยการสอบเลือกต้องการให้นักเรียนเลือกทำข้อสอบในรายวิชาที่สอบตามหลักสูตรการศึกษา ส่วนการสอบวิชาชีพเป็นการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตนเอง

เรื่องที่น่าสนใจ : เช็คคะแนน onet 2567 ป.6 ที่สอบ 10 ก.พ. 2567 เช็คคะแนน onet 2567 ม.3 ที่สอบ 11 ก.พ. 2567 เช็คคะแนน onet 2567 ม.6 ที่สอบ ก.พ.-มี.ค. 2567 

เฉลยข้อสอบ o-net 67 ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ รอ update!

ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.6 พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ รอ update!

ข้อสอบโอเน็ต 2567ม.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย รอ update!

ข้อสอบโอเน็ต 2567ม.6 พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ รอ update!

ข้อสอบโอเน็ต 2567ม.6 พร้อมเฉลย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รอ update!

ลิงก์ : เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ป.6 ปีล่าสุด o-net ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ 10 ก.พ. 2567

ลิงก์ : เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.3 ปีล่าสุด o-net ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ 11 ก.พ. 2567

ลิงก์ : เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.6 ปีล่าสุด o-net ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ 24 ก.พ. – 3 มี.ค. 2567

เฉลยข้อสอบ o-net 67 ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องที่น่าสนใจ :

คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ o-net 2567 ได้ที่นี่

เฉลยข้อสอบโอเน็ต 67 รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ตล่าสุด 
ข้อสอบ o-net ม.3 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ตล่าสุด 
ข้อสอบ o-net ม.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ตล่าสุด 

เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.6 ปีล่าสุด o-net ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568
เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.6 ปีล่าสุด o-net ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568