Advertisement

เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.3 ปีล่าสุด o-net ม.3 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568

0
เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.3 ปีล่าสุด o-net ม.3 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568
เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.3 ปีล่าสุด o-net ม.3 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568

Advertisement

เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.3 ปีล่าสุด o-net ม.3 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568

มาแล้ว เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.3 ปีล่าสุด o-net ม.3 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568 โดย ทั้ง ข้อสอบโอเน็ต ม.3 2567 พร้อมเฉลย ท่านสามารถดาวน์โหลดตามลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ ซึ่งตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ซึ่งชั้น ป.6 สอบวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 และชั้น ม.3 สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น ในการนี้ สทศ. ยังไม่ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ม.3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้

วิธีตรวจสอบผลคะแนน o-net 2567 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมแนะนำ วิธีดูประกาศผลโอเน็ต 2567 ที่นี่

เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.3 ปีล่าสุด o-net ม.3 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568
เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.3 ปีล่าสุด o-net ม.3 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568

1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

O-NET คืออะไร

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือการสอบทางการศึกษาที่มีการดำเนินการในประเทศไทย เป็นการทดสอบความรู้และทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวัดความรู้และทักษะของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศ สอบ O-NET จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสวัสดิการการศึกษา ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย มีทั้งการสอบทางเลือก (Selective Test) และการสอบทางวิชาชีพ (Professional Test) โดยการสอบเลือกต้องการให้นักเรียนเลือกทำข้อสอบในรายวิชาที่สอบตามหลักสูตรการศึกษา ส่วนการสอบวิชาชีพเป็นการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตนเอง

เรื่องที่น่าสนใจ : เช็คคะแนน onet 2567 ป.6 ที่สอบ 10 ก.พ. 2567 เช็คคะแนน onet 2567 ม.3 ที่สอบ 11 ก.พ. 2567 เช็คคะแนน onet 2567 ม.6 ที่สอบ ก.พ.-มี.ค. 2567 

เฉลยข้อสอบ o-net 67 ม.3 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ 

ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ 

ข้อสอบโอเน็ต 2567ม.3 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย 

ข้อสอบโอเน็ต 2567ม.3 พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์

ลิงก์ : เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ป.6 ปีล่าสุด o-net ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ 10 ก.พ. 2567

ลิงก์ : เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.3 ปีล่าสุด o-net ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ 11 ก.พ. 2567

ลิงก์ : เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.6 ปีล่าสุด o-net ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ 24 ก.พ. – 3 มี.ค. 2567

เฉลยข้อสอบ o-net 67 ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย

ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องที่น่าสนใจ :

คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ o-net 2567 ได้ที่นี่

เฉลยข้อสอบโอเน็ต 67 รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ตล่าสุด 
ข้อสอบ o-net ม.3 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ตล่าสุด 
ข้อสอบ o-net ม.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ตล่าสุด 

เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.3 ปีล่าสุด o-net ม.3 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568
เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.3 ปีล่าสุด o-net ม.3 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568