Advertisement

เงินเดือน ข้าราชการ 2567 เปิดเกณฑ์ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 พ.ค.67 เช็กเลยมีกลุ่มไหนบ้าง และได้ปรับเท่าไร

0
8
เงินเดือน ข้าราชการ 2567 เปิดเกณฑ์ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 พ.ค.67 เช็กเลยมีกลุ่มไหนบ้าง และได้ปรับเท่าไร
เงินเดือน ข้าราชการ 2567 เปิดเกณฑ์ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 พ.ค.67 เช็กเลยมีกลุ่มไหนบ้าง และได้ปรับเท่าไร

Advertisement

เงินเดือน ข้าราชการ 2567 เปิดเกณฑ์ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 พ.ค.67 เช็กเลยมีกลุ่มไหนบ้าง และได้ปรับเท่าไร

เงินเดือน ข้าราชการ 2567 เปิดเกณฑ์ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 พ.ค.67 เช็กเลยมีกลุ่มไหนบ้าง และได้ปรับเท่าไร

เงินเดือน ข้าราชการ 2567 เปิดเกณฑ์ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 พ.ค.67 เช็กเลยมีกลุ่มไหนบ้าง และได้ปรับเท่าไร
เงินเดือน ข้าราชการ 2567 เปิดเกณฑ์ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 พ.ค.67 เช็กเลยมีกลุ่มไหนบ้าง และได้ปรับเท่าไร

เปิดเกณฑ์ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 พ.ค.67 นี้ เช็กเลยมีกลุ่มไหนบ้าง และได้ปรับเท่าไร จากกรณี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พ.ย.66 เห็นชอบ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการ ตามที่ สำนักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้

เรื่องที่น่าสนใจ : ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 

การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ : ทยอยปรับตามคุณวุฒิ ภายใน 2 ปี
ปวช. ปัจจุบัน : 9,400-10,340 ปีที่ 1 : 10,340-11,380 ปีที่ 2 : 11,380-12,520
ปวส. ปัจจุบัน : 11,500-12,650 ปีที่ 1 : 12,650-13,920 ปีที่ 2 : 13,920-15,320
ปริญญาตรี ปัจจุบัน : 15,000-16,500 ปีที่ 1 : 16,500-18,150 ปีที่ 2 : 18,150-19,970
ปริญญาโท ปัจจุบัน : 17,500-19,250 ปีที่ 1 : 19,250-21,180 ปีที่ 2 : 21,180-23,300
ปริญญาเอก ปัจจุบัน : 21,000-23,100 ปีที่ 1 : 23,100-25,410 ปีที่ 2 : 25,410-27,960

การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ครั้ง ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยปรับเงินเดือนชดเชยในแต่ละปีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการก่อนวันที่อัตราแรกบรรจุที่กำหนดใหม่มีผลใช้บังคับอย่างน้อย 10 ปี กลุ่มเป้าหมายที่ได้ปรับเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ ข้าราชการในหน่วยธุรการของศาล ได้แก่

สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการในสำนักงานขององค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้าราชการธุรการอัยการ มีผลใช้บังคับเมื่อไร ปีที่ 1 : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ปีที่ 2 : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพดานเงินเดือนขั้นสูงที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จากเดิม เงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท เป็น ไม่ถึงเดือนละ 14,600 บาท ปรับเพดานขั้นต่ำของเงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จากเดิม เดือนละ 10,000 บาท เป็น เดือนละ 11,000 บาท ปรับเงินเพิ่มการครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญขั้นต่ำ จากเดิม 10,000 บาท เป็น 11,000 บาท

ทั้งนี้ในส่วนของท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ ทาง ครม. ได้มอบให้สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่างๆ ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประสานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง รับหลักการไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป.

ขอบคุณที่มา : ไทยรัฐ วันที่ 18 เมษายน 2567