Advertisement

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ: การประยุกต์ใช้ความรู้และการใช้ MineCraft ในการเรียนการสอน

0
อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ: การประยุกต์ใช้ความรู้และการใช้ MineCraft ในการเรียนการสอน
อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ: การประยุกต์ใช้ความรู้และการใช้ MineCraft ในการเรียนการสอน

Advertisement

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ: การประยุกต์ใช้ความรู้และการใช้ MineCraft ในการเรียนการสอน ฟรี มี Certificate จาก CHULA MOOC 

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ: การประยุกต์ใช้ความรู้และการใช้ MineCraft ในการเรียนการสอน
อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ: การประยุกต์ใช้ความรู้และการใช้ MineCraft ในการเรียนการสอน

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ วันนี้ประกาศผลนำคอร์สออนไลน์ของ CHULA MOOC มาฝากเพื่อนๆกันค่ะ วิชา วิทยาการคำนวณ: การประยุกต์ใช้ความรู้และการใช้ MineCraft ในการเรียนการสอน จะต่อยอดความรู้วิทยาการคำนวณด้วยการประยุกต์ใช้ที่น่าสนใจ โดยในวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะวิทยาการคำนวณในสถานการณ์/การทำงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ทักษะการโค้ดให้เป็นประโยชน์ ผ่านการสาธิตการเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อสร้าง Generative Arts และการเขียนโค้ดเพื่อควบคุม MS Excel ให้ทำงานโดยอัตโนมัติ ในครึ่งหลังของวิชาจะเป็นการสาธิตเครื่องมือดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นแนวคิด Student-centric ด้วยการใช้โปรแกรม MineCraft ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ใช้ในวัยเรียน และมีผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องกว่าร้อยล้านรายทั่วโลก

เนื้อหารายวิชา ในการอบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ

หัวข้อวิชา วิทยาการคำนวณ: การประยุกต์ใช้ความรู้และการใช้ MineCraft ในการเรียนการสอน ประกอบด้วย

บทที่ 1 ทบทวนพื้นฐานวิทยาการคำนวณ

บทที่ 2 การใช้ทักษะวิทยาการคำนวณในชีวิต

บทที่ 3 ทำงานอัตโนมัติด้วยโค้ด MS Excel

บทที่ 4 ทำงานอัตโนมัติด้วยโค้ด Generative Arts

บทที่ 5 รู้จักโปรแกรม Minecraft

บทที่ 6 Minecraft ฉบับการศึกษา

บทที่ 7 ห้องเรียน STEM ใน Minecraft

บทที่ 8 ไอเดียชั้นเรียนใน Minecraft

บทที่ 9 ชั่วโมงแห่งการโค้ด

บทที่ 10 โจทย์โค้ดดังในโลก Minecraft

บทที่ 11 แนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ในโลก Minecraft

บทที่ 12 ห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ในโลก Minecraft

บทที่ 13 วางแผนโค้ดด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ

บทที่ 14 เขียนโค้ดสร้างห้องโดยอัตโนมัติ

บทที่ 15 เพิ่ม NPC และกระดานดำในห้องทำกิจกรรม

บทที่ 16 สรุปบทเรียน

วัตถุประสงค์ ของการอบรมออนไลน์

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

สามารถเข้าเรียนได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/course-detail/179

ขอบคุณข้อมูลจาก CHULA MOOC

เนื้อหาอื่นๆที่น่าสนใจ เรียนออนไลน์หลักสูตรsocial-story