อบรมออนไลน์ วันครู 16 มกราคม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2567

0
993
อบรมออนไลน์ วันครู 16 มกราคม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 30 เมษายน 2567
อบรมออนไลน์ วันครู 16 มกราคม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 30 เมษายน 2567

อบรมออนไลน์ วันครู 16 มกราคม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับกิจกรรมวันครูครั้งที่ 68 ปีพ.ศ. 2567 ซึ่งวันครูของทุกปีจะตรงกับ วันที่ 16 มกราคม โดยในปีนี้ก็ตรงกับวัน อังคาร ที่ 16 ม.ค. 2567 โดยในปีนี้ คุรุสภาได้มีกิจกรรมอบรมออนไลน์ในวันครู 16 มกราคม 2567 โดยคุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

กิจกรรมสำคัญที่คุรุสภาจัดขึ้นใน วันครู 16 มกราคม 2567 ครั้งที่ 68 ปีนี้ได้แก่

>> กิจกรรมอบรมออนไลน์ (เริ่ม 11 ม.ค. 2566 – 30 เม.ย. 2566)

>> นิทรรศการออนไลน์ วันครู 16 มกราคม 2567

>> ส่งการ์ดคารวะครู เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 (16 มกราคม 2567)

>> เว็บไซต์หลักในการจัดกิจกรรมวันครู ปี 2567

ประวัติวันครู 16 มกราคม ของทุกปี

วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 หลังจากพระราชบัญญัติครูประกาศใช้ 12 ปี สถานที่จัดงานวันครูครั้งแรกของจังหวัดพระนครและธนบุรี คือ กรีฑาสถานแห่งชาติ จุดเริ่มต้นของการมีวันครูมาจากความปราถนาและการเรียกร้องของครูจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งปรากฏในหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนอื่นๆหลายด้านหลายทางความเห็นของครูที่แสดงออกมานั้นพยายามที่จะชี้ให้เห็นความสำคัญของครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก จึงควรที่จะมีวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู เปิดโอกาสให้ครูทั้งหลายได้พักผ่อนได้บำเพ็ญกุศล และตลอดจนดำรงกิจกรรมอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของครู และการศึกษาของชาติตามควร

กลอนวันครู2567 คําอวยพรวันครู 2567 รวมกลอนวันครูครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

จากความต้องการและการเรียกร้องของครูดังกล่าว จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา กิตติมศักดิ์ ได้นำไปเสนอในที่ประชุมผู้แทนคณะครูทั่วประเทศไทยในคราวประชุมสามัญของคุรุสภา เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2499 ที่ประชุมสามัญของคุรุสภามีมติเห็นชอบและให้เสนอคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาพิจารณาเพื่อกำหนดให้มีวันครูขึ้น โดยกำหนดความมุ่งหมายไว้เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจาร์ย เพื่อส่งเสริมสามัคคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน ส่วนกำหนดวันเห็นควรกำหนด วันที่ 16 มกราคม ซึ่งเป็นวันประกาศพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ใน ราชกิจจานุเบกษา เป็นวันครู

เรื่องที่น่าสนใจ : อบรมออนไลน์ 12 หลักสูตร 2567 สำหรับครู ผ่านโปรแกรม Zoom ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด ทุกจังหวัด เข้าร่วมการอบรม ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2567 อบรมฟรี มีเกียรติบัตรหลังอบรม

คณะกรรมการอำนวยคุรุสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2499 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อศึกษารายละเอียด คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมในงานวันครูควรมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ในตอนบ่ายเป็นพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์และปฏิญาณตน นอกนั้นให้มีกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกันและระหว่างครูกับประชาชน ต่อมาคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ได้มีมติรับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการและให้กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอรัฐบาลเพื่อให้กำหนดวันที่ 16 มกราคม เป็นวันครูซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศิกายน พ.ศ. 2499 ให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูและให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้เด็กและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ วันครูจึงได้เริ่มจัดขึ้นในปีแรกตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 เป็นต้น

Advertisement

การจัดงานวันครู ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์สำคัญที่ได้กระทำมาแต่ต้น คือ หนังสือประวัติวันครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุ

คําขวัญวันครู 2567 คำขวัญวันครู ครั้งที่ 68 และคำขวัญวันครูแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู จาก นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ดอกไม้วันครู 16 มกราคม ของทุกปี

คณะกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2539 ได้มีมติกำหนดให้ดอกกล้วยไม้เป็นดอกประจำวันครู โดยพิจาราณาเห็นว่าธรรมชาติของดอกกล้วยไม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษาและสภาพชีวิตครู ดังคำกลอนของ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปูชนียบุคคลแห่งวงการศึกษาไทย ที่ว่า

Advertisement

จากคำประพันธ์ข้างต้นที่เปรียบเทียบดอกกล้วยไม้กับชีวิตครู ด้วยเพราะกว่ากล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิดอก ให้เราได้ชื่นชม ต้องใช้เวลานานและต้องการดูแลเอาใจใส่ไม่น้อย เช่นเดียวกับครูแต่ละคน กว่าจะสั่งสอนเคี่ยวเข็ญ ศิษย์คนแล้วคนเล่าให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในชีวิตได้ ก็ต้องใช้เวลาอบรบสั่งสอนมิใช่น้อยเช่นกัน

นอกจากการศึกษาที่ครูได้มอบให้ศิษย์แล้ว ครูยังได้มอบสิ่งมีค่ามากที่สุด คือ ความรักและเสียสละ จากหัวใจของความเป็นครู วันครูที่ 16 มกราคม ของทุกปี จึงขอเชิญชวนทุกท่าน “รำลึกถึงพระคุณครู กลับไป คารวะครู” และหากจะมีวันครูเพื่อประกอบพิธีกรรมสักวันหนึ่งดังที่เป็นมาก็ดีแล้ว แต่จะดีกว่านั้นถ้าเรา ตระหนักกันให้ได้ว่า “วันครู” มีอยู่ทุก ๆ วัน

>> กิจกรรมอบรมออนไลน์ (เริ่ม 11 ม.ค. 2566 – 30 เม.ย. 2566)

>> นิทรรศการออนไลน์ วันครู 16 มกราคม 2567

Advertisement

>> ส่งการ์ดคารวะครู เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 (16 มกราคม 2567)

>> เว็บไซต์หลักในการจัดกิจกรรมวันครู ปี 2567

สำหรับกำหนดการในการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำวันที่ 16 ม.ค. 2567 ของส่วนกลางโดยคุรุสภา มีรายละเอียดดังนี้ครับ

อบรมออนไลน์ วันครู 16 มกราคม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 30 เมษายน 2567
อบรมออนไลน์ วันครู 16 มกราคม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2567
อบรมออนไลน์ วันครู 16 มกราคม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 30 เมษายน 2567
อบรมออนไลน์วันครู 16 มกราคม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2567
อบรมออนไลน์ วันครู 16 มกราคม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 30 เมษายน 2567
อบรมออนไลน์วันครู 16 มกราคม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2567
อบรมออนไลน์ วันครู 16 มกราคม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 30 เมษายน 2567
อบรมออนไลน์วันครู 16 มกราคม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2567