สินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2567 โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 ยื่นคำขอกู้เงิน และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในปีแรก

0
6011
สินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2567 โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 ยื่นคำขอกู้เงิน และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในปีแรก
สินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2567 โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 ยื่นคำขอกู้เงิน และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในปีแรก

สินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2567 โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 ยื่นคำขอกู้เงิน และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในปีแรก

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวเกี่ยวกับสินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2567 โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 ยื่นคำขอกู้เงิน และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในปีแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

สินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2567 โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 ยื่นคำขอกู้เงิน และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567
สินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2567 โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 ยื่นคำขอกู้เงิน และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567

Advertisement

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 4. เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
 7. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 8. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 9. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
สินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2567 โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 ยื่นคำขอกู้เงิน และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในปีแรก
สินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2567 โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15 ยื่นคำขอกู้เงิน และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในปีแรก

หมายเหตุ

– การขอกู้ตามวัตถุประสงค์ข้อ (1) – (9) จะต้องเป็นไปเพื่อกรรมสิทธิ์ของตนเองและหรือคู่สมรส (จดทะเบียน) และกรณีขอกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม และกรณีเป็นลูกหนี้เดิมของธนาคารไม่ให้ใช้สิทธิโครงการนี้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคารแล้ว

– การขอกู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยไม่ให้กู้พร้อมกับวัตถุประสงค์การกู้ที่มีการแบ่งจ่ายงวดก่อสร้าง

– อาคาร หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝดและอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย

วงเงิน

 • ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินราคาที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์การขอกู้เงินแต่ละประเภท และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาค่าก่อสร้างแล้วแต่ว่าราคาใดต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้ (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี  ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 0%  ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR-2.75% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-1.75% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-1.25% ต่อปี
ยกเว้น กรณีกู้ชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

– กรณีลูกค้าสวัสดิการ = 4.707%
– กรณีชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ฯ = 5.491%

Advertisement

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

หมายเหตุ

 1. MRR ตามประกาศของธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

 • เป็นข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • อื่น ๆ (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

 • หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด (ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด)
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลนใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

คำถามที่พบบ่อย

1. ข้าราชการสามารถขอใช้สินเชื่อโครงการนี้ได้หรือไม่    
– ได้ โดยต้องเป็นข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข.

2. สามารถใช้สิทธิโครงการนี้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้หรือไม่    
– ไม่ได้ กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร ไม่ให้ใช้สิทธิโครงการนี้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคารแล้ว

3. สามารถขอกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่าได้หรือไม่    
– ได้ แต่ต้องเป็นการขอกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.

4. หากลาออกจากราชการระหว่างการใช้สินเชื่อ จะยังได้สิทธิตามโครงกานี้หรือไม่    
– ผู้กู้ที่พ้นสภาพการเป็นข้าราชการในกรณีปกติทั่วไป เช่น ลาออก ให้ออก ไล่ออก เป็นต้น ยังคงสิทธิอัตราดอกเบี้ยตามโครงการต่อไป

5. วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกินกี่เท่าของเงินเดือน   
-ไม่เกิน 65 เท่าของเงินเดือน

Advertisement

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

โดยยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากมีวงเงินจำกัดกำหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน

ขอบคุณที่มาจาก : ธนาคาร ธอส.