สารวันเด็กแห่งชาติ 2567 จากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และ สารวันเด็ก จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 2567

0
1913
สารวันเด็กแห่งชาติ 2567 จากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และ สารวันเด็ก จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 2567
สารวันเด็กแห่งชาติ 2567 จากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และ สารวันเด็ก จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 2567

สารวันเด็กแห่งชาติ 2567 จากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และ สารวันเด็ก จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 2567

สารวันเด็กแห่งชาติ 2567 จากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และ สารวันเด็ก จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 2567
สารวันเด็กแห่งชาติ 2567 จากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และ สารวันเด็ก จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 2567

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ สารวันเด็กแห่งชาติ 2567 จากนายกรัฐมนตร นายเศรษฐา ทวีสิน และ สารวันเด็ก จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 2567 โดยทั้ง 2 ท่านได้มอบสารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2567 ไว้ดังนี้ครับ

สารวันเด็๋กแห่งชาติ 2567 จากนายกรัฐมนตร นายเศรษฐา ทวีสิน เนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ 2567

ดาวน์โหลดไฟล์สารวันเด็ก 2567 นายก PDF 

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพสารวันเด็ก 2567 นายก JPG

เด็กและเยาวชนมีความสำคัญในการร่วมกำหนดอนาคตของสังคมและประเทศชาติ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กและเยาวชนที่จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทุกมิติอย่างเหมาะสม ทั้งด้านสุขภาวะทางกาย จิตใจ รวมทั้งมีประสบการณ์และทักษะการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน และมีความพร้อมสำหรับการโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างโอกาสในทุกด้านให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมได้มอบคำขวัญว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” เพื่อให้เด็ก เยาวชน รวมถึงผู้ปกครองทุกคนตระหนักว่า โลกปัจจุบันเชื่อมโยงกันไร้พรมแดนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องมีมุมมองที่กว้างขวางเป็นสากล มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งเป็นผู้ที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเป็นพลเมืองที่เคารพและยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายในทุกมิติ มีความคิดและจิตใจที่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อันเป็นรากฐานในการสร้างสังคมแห่งประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เหนือสิ่งอื่นใดเป็นผู้ที่ธำรงไว้และนำอัตลักษณ์ความเป็นไทยไปสู่สากล

เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2567 ผมขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพียบพร้อมไปด้วยความสุขและความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สารวันเด็กแห่งชาติ 2567 จากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และ สารวันเด็ก จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 2567
สารวันเด็กแห่งชาติ 2567 จากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และ สารวันเด็ก จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 2567

Advertisement

สารวันเด็๋กแห่งชาติ 2567 จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 2567

เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พุทธศักราช 2567 ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนทุกคน และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้เด็กได้เรียนรู้ และสร้างความบันเทิงสนุกสนานแก่เด็ก ๆ ได้เฉลิมฉลองในวาระพิเศษนี้

ตั้งใจใฝ่เรียนรู้ให้รอบด้าน “เรียนดี มีความสุข” แบ่งเวลาเรียนและเล่นอย่างเหมาะสม หมั่นฝึกฝนทักษะชีวิต ใช้ความรู้และสติปัญญากลั่นกรองด้วยเหตุและผล ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอให้ทุกคนร่วมกันรักษา 3 สถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมพลังแผ่นดินไทยให้รู้รักสามัคคี มีความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ขอให้วันเด็กแห่งชาติปีนี้ เป็นอีกหนึ่งปีที่เด็กทุกคนมีความสุข และเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ แวดล้อมด้วยความรักและความปรารถนาดีของคนในชาติ มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อให้สามารถก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะได้อย่างเข้มแข็ง

ในวาระนี้ ผมขออัญเชิญพระบารมีและพระบุญญาธิการแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสูงยิ่งสุดพรรณนา พร้อมด้วยพระเมตตาแห่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดอภิบาลให้เด็กและเยาวชน มีความสุขความเจริญ พรั่งพร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

ดาวน์โหลดไฟล์สารวันเด็ก 2567 รมว.ศธ. PDF 

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพสารวันเด็ก 2567 รมว.ศธ. JPG

สารวันเด็กแห่งชาติ 2567 จากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และ สารวันเด็ก จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 2567
สารวันเด็กแห่งชาติ 2567 จากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และ สารวันเด็ก จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 2567

ขอบคุณที่มาจาก : กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องที่น่าสนใจ : วันครู 16 มกราคม 2567 วันครูหยุดไหม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2567