Advertisement

สอศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 กรณีพิเศษ จำนวน 61 กลุ่มวิชาเอก บรรจุรอบแรก 707 อัตรา สมัครสอบออนไลน์ 1-7 ก.ค. 2566

0
สอศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 กรณีพิเศษ จำนวน 61 กลุ่มวิชาเอก บรรจุรอบแรก 707 อัตรา สมัครสอบออนไลน์ 1-7 ก.ค. 2566
สอศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 กรณีพิเศษ จำนวน 61 กลุ่มวิชาเอก บรรจุรอบแรก 707 อัตรา สมัครสอบออนไลน์ 1-7 ก.ค. 2566

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครสอบครูผู้ช่วยปี2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอศ. มาฝากทุกท่าน ซึ่ง สอศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 กรณีพิเศษ จำนวน 61 กลุ่มวิชาเอก บรรจุรอบแรก 707 อัตรา สมัครสอบออนไลน์ 1-7 ก.ค. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

สอศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 กรณีพิเศษ จำนวน 61 กลุ่มวิชาเอก บรรจุรอบแรก 707 อัตรา สมัครสอบออนไลน์ 1-7 ก.ค. 2566
สอศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 กรณีพิเศษ จำนวน 61 กลุ่มวิชาเอก บรรจุรอบแรก 707 อัตรา สมัครสอบออนไลน์ 1-7 ก.ค. 2566

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี ความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี ความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้

๑.ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ตําแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิระดับปริญญาตรี

๑.๑ อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จํานวน ๗๐๗ อัตรา

๑.๒ กลุ่มวิชา/ทาง ที่ประกาศรับสมัคร จํานวน ๖๑ กลุ่มวิชา ๑.๓ รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้

(๑) ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๕๐ บาท (๒) ปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๐๐ บาท (๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๐๐ บาท (๔) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน ๑๗,๖๙๐ บาท

(ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ใช้ประกอบการรับสมัครในกลุ่มวิชา/ทาง ตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้นําคุณวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาตรีมาใช้ประกอบการรับสมัครให้ได้รับเงินเดือนในคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี)

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ คือ

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกําหนด ในกฎ ก.ค.ศ.

(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆทางการศึกษา

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร

(๔) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นหน่วยงานของรัฐ

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน

๒.๒ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

๒.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้

(๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย โดยสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ให้สําเร็จการศึกษาไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายในกลุ่มวิชา/ทาง ที่เปิดรับสมัคร ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ ๑

(๒) กลุ่มวิชาสามัญ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่มิได้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ จํานวน ๙ กลุ่มวิชา (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ ๑ (๑)) ภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ายผู้สมัคร จะต้องมีหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สําหรับปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประกอบการสมัคร ได้แก่ ๑) หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒) หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ ๓) หนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ ๔)

(๓) กลุ่มวิชาที่มีความจําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนหรือกลุ่มวิชาในประเภทวิชา และสาขาวิชาขาดแคลน ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ จํานวน ๕๒ กลุ่มวิชา (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ ๑ (๒)) ต้องมีหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สําหรับปฏิบัติหน้าที่สอนก่อน การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

๒.๔. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากร อิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ตามคําสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัคร คัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการกําหนด

ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. รับรอง โดยผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาแล้ว และได้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามสัญญาจ้าง “คําสั่งหรือสัญญาจ้าง หมายถึง คําสั่งหรือสัญญาที่หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการ ใช้ทําความตกลงในการว่าจ้างผู้ที่สมัครเข้าทํางานในตําแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว แล้วแต่กรณี โดยเป็นข้อตกลง ในการว่าจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนเท่านั้น”

“เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนําเข้าระบบบัญชี ของสถานศึกษาและนําไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกําหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น”

๓. กําหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร สอศ. 2566

อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

โดยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้

๓.๑ เปิดเว็บไซต์ vec.jobthaigov.com เลือกเขตที่สมัคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย โดยเลือกที่ “เขตทั่วไป” เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกเขตที่สมัครได้เพียงเขตใดเขตหนึ่งเท่านั้น (ระหว่างเขตทั่วไปและในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)

๓.๒ บันทึกข้อมูลการสมัครในระบบสมัครออนไลน์ให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด โดยแนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ในรูปแบบไฟล์ jpg หรือ .png โดยมีขนาดไฟล์ที่อัพโหลด (upload) ไม่น้อยกว่า ๔๐ KB จํานวน ๑ รูป ทั้งนี้ รูปถ่ายจะปรากฏอยู่บนใบสมัคร สําหรับใช้แสดงตนในการเข้าสอบ กรณีที่ รูปถ่ายไม่ถูกต้อง อาจมีผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ และหัวหน้าผู้กํากับการสอบหรือกรรมการ กํากับการสอบอาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครเอง โดยจะอ้างว่าระบบรับสมัคร ได้ทําการรับสมัครไว้แล้วไม่ได้

เมื่อผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องทั้งหมด อีกครั้งหนึ่งก่อนการยืนยันข้อมูล โดยหากผู้สมัครยืนยันข้อมูล แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีก และเมื่อยืนยันข้อมูลแล้ว ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้โดยอัตโนมัติ

๓.๔ พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อนําไปชําระเงิน หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น เพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง

ซึ่งท่านสามารถอ่ารายละเอียดเพิ่มได้จากเนื้อหาด้านล่างครับ

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 กรณีพิเศษ สังกัด สอศ. คลิกที่นี่

สอศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 กรณีพิเศษ
สอศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 กรณีพิเศษ

สอศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 กรณีพิเศษ
สอศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 กรณีพิเศษ

 

เปิดอ่านรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์ด้านล่างครับ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เขตทั่วไป) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 4

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 กรณีพิเศษ สังกัด สอศ. คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : สอศ.