Advertisement

สอบครูผู้ช่วย 66 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566

0
สอบครูผู้ช่วย 66 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566
สอบครูผู้ช่วย 66 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566

Advertisement

สอบครูผู้ช่วย 66 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

สอบครูผู้ช่วย 66 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566
สอบครูผู้ช่วย 66 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566

 

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จะตำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพ.ศ. 2562 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยการกี่ฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก และโรงเรียนกีฬาที่บรรจุ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิซาเอก และโรงเรียนกีฬาที่ บรรจุปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1

2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือน ดังนี้
(1) อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินดือน 15,050 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
(2) อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินดือน 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญตรี หลักสูตร 4 ปี
ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาต่อจากปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 1 ปี
(3) อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5ปี
(4) อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 17,690 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี

เรื่องราวที่น่าสนใจ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย 2566 ตามหนังสือ ก.ค.ศ ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย ปี 2566 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. รวบรวมลิงก์ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบ ไว้ที่นี่

สอบครูผู้ช่วย 66 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566
สอบครูผู้ช่วย 66 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566

 

3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ครูผู้ช่วย 66 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566
ครูผู้ช่วย 66 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่องราวที่น่าสนใจ แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต และแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิ ในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย