Advertisement

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 สังกัด กทม. คลิกที่นี่

0
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 สังกัด กทม. คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 สังกัด กทม. คลิกที่นี่

Advertisement

ข่าวดี กทม.ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 หรือ สอบครูผู้ช่วยกทม 2566 แล้ว

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 สังกัด กทม. คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 สังกัด กทม. คลิกที่นี่

ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบ ในหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.ก. ด่วนมาก ที่ กท 0 302/1230 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ให้สํานักการศึกษารับผิดชอบในการจัดการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 ดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554ดังนี้ ก. คุณสมบัติทั่วไป

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 สังกัด กทม. คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 สังกัด กทม. คลิกที่นี่

 

รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

สอบครูผู้ช่วยกทม.2566 สอบครูผู้ช่วย กทม 2565 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร

เรื่องราวที่น่าสนใจ สมัครสอบครู กทม.2566 ประกาศรับสมัคร สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 เปิดรับสมัคร 6 – 13 ธันวาคม 2565 

สอศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 กรณีพิเศษ จำนวน 61 กลุ่มวิชาเอก บรรจุรอบแรก 707 อัตรา สมัครสอบออนไลน์ 1-7 ก.ค. 2566