สรุปประเด็น วPA ตำแหน่งครู รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

0
103
สรุปประเด็น วPA ตำแหน่งครู รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สรุปประเด็น วPA ตำแหน่งครู รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สรุปประเด็น วPA ตำแหน่งครู รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สรุปประเด็น วPA ตำแหน่งครู รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

สวัสดีครับทาง ประกาศผลดอทคอม ได้สรุปประเด็นเกี่ยวกับ การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ วPA ตำแหน่งครู โดยได้สรุปประเด็น จากคลิปวิดีโอ ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เล่าถึง การถ่ายทำวิดีทัศน์การสอน เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วPA – ตำแหน่งครู) ตามคลิป ด้านล่างนี้

โดย ประกาศผลดอทคอม สรุปประเด็นได้ดังนี้

1.คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะ

สรุปประเด็น วPA ตำแหน่งครู รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สรุปประเด็น วPA ตำแหน่งครู รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 • มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง / วิทยฐานะ ไม่น้อยกว่า 4 ปี ติดต่อกัน
 • มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน โดยแต่ละรอบ มีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ กําหนด และมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
 • มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี

Advertisement

2.หลักฐานในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

สรุปประเด็น วPA ตำแหน่งครู รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สรุปประเด็น วPA ตำแหน่งครู รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 • ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ย้อนหลัง 3 รอบ 2 รอบ หรือ 1 รอบการประเมิน แล้วแต่กรณี
 • แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ จํานวน 1 ไฟล์ ตามที่ปรากฏในวีดีทัศน์บันทึกการสอน
สรุปประเด็น วPA ตำแหน่งครู รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สรุปประเด็น วPA ตำแหน่งครู รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ไฟล์วิดีทัศน์จํานวน 2 ไฟล์
  – ไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอน (ตามแผนการจัดการเรียนรู้) ขนาดไม่เกิน 10 Gb

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ว15 การถ่ายคลิปการสอน ประเมินวิทยฐานะ วPA สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ปรับรูปแบบการถ่ายคลิปวิดีทัศน์การสอน

 •  
  สรุปประเด็น วPA ตำแหน่งครู รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  สรุปประเด็น วPA ตำแหน่งครู รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  – ไฟล์วิดีทัศน์ ที่แสดงให้เห็นสภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่นํามาเสนอ

 • สรุปประเด็น วPA ตำแหน่งครู รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  สรุปประเด็น วPA ตำแหน่งครู รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 •  

   

  เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง การประเมิน วpa เรื่องที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับ วpa 4 เรื่อง โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ Starfish Labz

 • ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จํานวนไม่เกิน 3 ไฟล์ ผลงานที่ปรากฏหลังการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
 • สรุปประเด็น วPA ตำแหน่งครู รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  สรุปประเด็น วPA ตำแหน่งครู รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • ผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด (เฉพาะครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม วPA ตำแหน่งครู (ว9/2564) คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วPA (ว9/2564)