Advertisement

สมัครสอบ ก.พ. 67 ใช้เอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 2567

0
สมัครสอบ ก.พ. 67 ใช้เอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 2567
สมัครสอบ ก.พ. 67 ใช้เอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 2567

Advertisement

สมัครสอบ ก.พ. 67 ใช้เอกสารอะไรบ้าง

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ พรุ่งนี้เป็นวันเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 67 เป็นวันแรก หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการสมัครสอบ ก.พ. 2567 นั้นใช้เอกสารอะไรในการสมัครสอบ ก.พ. Paper & Pencil บ้าง และขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ.67 วันนี้ เว็บไซต์ประกาศผลดอดคอม จะพาเพื่อนๆไปเตรียมเอกสารเพื่อใช้สมัครสอบ ก.พ. ในปี2567 สมัครสอบ ก.พ. 67 ใช้เอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ กันค่ะ

สมัครสอบ ก.พ. 67 ใช้เอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 2567
สมัครสอบ ก.พ. 67 ใช้เอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 2567

ลิงก์สมัครสอบ ก.พ. 2567 เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จำนวน 380,000 ที่นั่งสอบ

สำนักงาน ก.พ. ไม่จำกัดสิทธิ ผู้ที่เคยสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2567
ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือ ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ
สำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิเดียวกันหรือระดับวุฒิที่สูงกว่าระดับวุฒิที่ต้องการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 ศูนย์สอบ
เมื่อเลือกและยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้
และต้องชำระเงินภายในวัน เวลา ที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน
หากเกินเวลาที่กำหนดระบบจะยกเลิกการจองศูนย์สอบโดยอัตโนมัติ

ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว
จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้

ผู้ที่สอบผ่านและได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว
ยังคงใช้ได้ต่อไป ไม่ต้องสมัครสอบใหม่

ขั้นตอนการสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
1. เข้าเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
เลือกหัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 (Paper & Pencil)”

สมัครสอบ ก.พ. 67 ใช้เอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 2567
สมัครสอบ ก.พ. 67 ใช้เอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 2567

2. เลือกเมนู “สมัครสอบ” ด้านซ้ายมือ กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและเลือกศูนย์สอบที่ต้องการ

สมัครสอบ
สมัครสอบ

ข้อควรระวัง : หากข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง จะไม่สามารถเข้าสอบได้

* กรณีที่นั่งสอบในศูนย์สอบที่ต้องการเลือกเต็มตามจำนวนที่กำหนดแล้ว สามารถรอตรวจสอบที่ว่างของศูนย์สอบในวันถัดไป
โดยให้เข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบที่นั่งสอบว่างจากการไม่ชำระเงินในเวลา 08.00 น. และสามารถสมัครสอบได้ในเวลา 08.30 น. ของทุกวัน
จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกศูนย์สอบ หรือจนกว่าจะปิดการรับสมัครสอบ
* เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

ศูนย์สอบ ก.พ.
ศูนย์สอบ ก.พ.

3. อัปโหลดรูปถ่ายของตนเอง
* รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังไม่มีลวดลาย ประเภทไฟล์ .JPG ความละเอียดไม่น้อยกว่า 40KB

* รูปถ่ายจะปรากฏทั้งในบัตรประจำตัวสอบและหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
การอัปโหลด (upload) รูปถ่ายที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ และจะขอเปลี่ยนรูปถ่ายหลังจากสอบผ่านแล้วไม่ได้

4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ โดยเลือกได้จาก 4 ช่องทาง ดังนี้
• ช่องทางที่ 1 ผ่านแอปพลิเคชัน “Krungthai Next”
• ช่องทางที่ 2 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
• ช่องทางที่ 3 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
• ช่องทางที่ 4 ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย
เลือก “บริการอื่น ๆ” > “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” > “สาธารณูปโภค/อื่น ๆ” > “สำนักงาน ก.พ. (OCSC)”

* ระบบจะแสดง QR Code ให้ผู้สมัครสอบสามารถสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” หรือ “เป๋าตัง” ได้ทันที
หรือสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 เพื่อชำระเงินในภายหลัง หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น
ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
*กรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกข้อมูลการสมัครสอบแล้ว แต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบ
สามารถเข้าไปค้นหาและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินใหม่ได้
*ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
* ผู้ที่สมัครสอบแล้วไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกการจองศูนย์สอบโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ที่นั่งสอบในศูนย์สอบนั้น ๆ ว่าง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสอบรายอื่นสามารถสมัครสอบได้อีก

ช่องทางการชำระเงิน สามารถเลือกช่องทางชำระเงินได้ดังนี้
• ทางแอปพลิเคชั่น “Krungthai Next” หรือ “เป๋าตัง” โดยสแกน QR Code ได้ตั้งแต่เวลา 00:01 – 22:00 น. ของทุกวัน
ทั้งนี้ ระบบจะปิดให้บริการทุกวัน ช่วงเวลา 22:01 – 00:00 น. หรือ
• ทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร หรือ
• ทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ได้ตั้งแต่เวลา 00:01 – 22:00 น. ของทุกวัน ทั้งนี้ ระบบจะปิดให้บริการทุกวัน
ช่วงเวลา 22:01 – 00:00 น.
* กรณีพบปัญหาการชำระเงินทางแอปพลิเคชั่น “Krungthai Next” / “เป๋าตัง” / ATM สามารถติดต่อที่เบอร์ 02-111-1111
* เมื่อชำระเงินแล้วให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งให้ธนาคารแก้ไขทันที

5. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วภายใน 1 วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการ ดังนี้

สมัครสอบ ก.พ. 67 ใช้เอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 2567

1. เข้าเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th เลือกหัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ประจำปี 2567 (Paper & Pencil)”
2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ”
3. กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวเลข/ตัวอักษรที่เห็นบนหน้าจอ คลิก “ค้นหา”
4. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล ศูนย์สอบ และมีเครื่องหมาย √หน้าหัวข้อที่ท่านดำเนินการแล้ว หรือ
มีเครื่องหมาย X หน้าหัวข้อที่ท่านยังไม่ดำเนินการ การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อมีเครื่องหมาย √ ทุกหัวข้อ
5. หากระบบขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบว่ากรอกเลขประจําตัวประชาชนถูกต้องหรือไม่หรือให้คลิกที่หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” อีกครั้ง

* สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th ตามกำหนดการในประกาศรับสมัครสอบฯ

6. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบที่เว็บไซต์ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2567 จนถึงวันสอบที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
* เพื่อนำไปแสดงตนเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบร่วมกับบัตรแสดงตนที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดเพื่อเข้าสอบ

โดยมีขั้นตอน ดังนี้
************************************************************
1. เข้าเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th เลือกหัวข้อ
“การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567
(Paper & Pencil)”
2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน และกรอกตัวเลข/ตัวอักษรที่
เห็นบนหน้าเว็บ คลิก “ค้นหา”
3. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล ศูนย์สอบ สถานที่สอบ และ
คลิก “พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ” *ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนด
ที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบ ให้ครบถ้วน
4. หากระบบขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ ให้
ตรวจสอบว่ากรอกเลขประจําตัวประชาชนถูกต้องหรือไม่
หรือให้คลิกที่หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” อีกครั้ง

คู่มือแนะนำการสมัครสอบ ก.พ.

อ่านประกาศการรับสมัครและปฏิทินการรับสมัคร

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.