Advertisement

สมัครสอบ ก.พ. 2567 ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) 2567

0
สมัครสอบ ก.พ. 2567 ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) 2567
สมัครสอบ ก.พ. 2567 ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) 2567

Advertisement

สมัครสอบ ก.พ. 2567 ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) 2567

สมัครสอบ ก.พ. 2567 ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) 2567
สมัครสอบ ก.พ. 2567 ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) 2567

สมัครสอบ ก.พ.2567 ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ทางสำนัก ก.พ. จึงประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้

 1. ระดับวุฒิการศึกษา ที่รับสมัคร จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (ท่านสามารถอ่านข้อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองได้ ที่นี่ ตรวจสอบวุฒิออนไลน์ หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 67 ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ. )
 2. คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์สอบ
  1. จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  2. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
  3. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2511 ดังต่อไปนี้ก.คุณสมบัติทั่วไป
    1. มีสัญชาติไทย
    2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัครสอบ)
    3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม

1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

2. เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

3. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

4. เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

5. เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6. เป็นบุคคลล้มละลาย

7. เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

9. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ กรือตามกฎหมายอื่น

10. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

11. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3. การรับสมัครสอบ

สมัครสอบ ก.พ.2567 ผู้สมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ที่เว็ปไซต์ https://job3.ocsc.go.th/   หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567 ” ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สมัครสอบ ก.พ. 2567 ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) 2567
สมัครสอบ ก.พ. 2567 ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) 2567

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :: สำนักงาน ก.พ. 

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ :: แนวข้อสอบ กพ 2567 พร้อมเฉลย pdf ฟรี ท่านสามารถดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ก.พ. ที่ใช้สอบ ก พ ในปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่