Advertisement

สพม.กำแพงเพชร รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 เม.ย.2567

0
สพม.กำแพงเพชร รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 เม.ย.2567
สพม.กำแพงเพชร รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 เม.ย.2567

Advertisement

สพม.กำแพงเพชร รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 เม.ย.2567

สพม.กำแพงเพชร รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 เม.ย.2567
สพม.กำแพงเพชร รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 เม.ย.2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2567 โดยจะดำเนินการคัดเลือกตามรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกและอัตราเงินเดือน

1.1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท                                                            1.2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท                                                         1.3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่จะดำเนินการคัดเลือก จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียดในเอกสารแนบ)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก                                                                         2.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา* และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตามตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว

* เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา และนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้                                                                                     (1) มีสัญชาติไทย                                                                                                           (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์                                                                                       (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                                                                                                (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น                                      (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.           (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพั กราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา               (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง                                             (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                                                                                                (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                                                                                              (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ                                                                                                 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น                                                                                                                  (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอปเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานตำแหน่ง ดังนี้                                                                  2.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาอื่น ที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้ายนอกจากนี้ คุณวุฒิ วิชาเอก ที่นำมาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/6 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564

ในกรณีผู้สมัครสอบแข่งขันที่นำหลักฐานการศึกษามาใช้สมัครสอบ ซึ่งหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมิได้ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันจะพิจารณาดำเนินการนับหน่วยกิตรายวิชาที่ศึกษา ที่ตรงกับประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร จากใบรายงานผลการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ การพิจารณานับหน่วยกิตของผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ผลเป็นประการใดให้เป็นที่สุด

2.3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายในเวลาราชการและยังไม่หมดอายุ และในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนต้องยังไม่หมดอายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้แก่                                                             1) ใบอนุญาตใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู                                                                                    2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น                                                                                     3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง                                                                                          4) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ได้แก่                                                                     1) หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ                                                                              2) หนังสือรับรองการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์

ทั้งนี้ ในวันบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564

3. การรับสมัคร                                                                                                               3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศนี้ และผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 – 11 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร