Advertisement

สถานที่สอบครู กทม.2566 สถานที่สอบ 7 สนาม สอบครูผู้ช่วย กทม. มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่

0
สถานที่สอบครู กทม.2566 สถานที่สอบ 7 สนาม สอบครูผู้ช่วย กทม. มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่
สถานที่สอบครู กทม.2566 สถานที่สอบ 7 สนาม สอบครูผู้ช่วย กทม. มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 ที่จะจัดสอบข้อเขียน ในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 รายละเอียดดังนี้

สถานที่สอบครู กทม.2566 สถานที่สอบ 7 สนาม สอบครูผู้ช่วย กทม. มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่
สถานที่สอบครู กทม.2566 สถานที่สอบ 7 สนาม สอบครูผู้ช่วย กทม. มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่

 

สถานที่สอบข้อเขียน ครู กทม.2566 สถานที่สอบ 7 สนาม สอบครูผู้ช่วย กทม. จะจัดตามกลุ่มวิชาและห้องสอบสําหรับผู้พิการหรือมีความบกพร่อง ทางร่างกาย โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดทางเว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com ได้ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

สถานที่สอบครู กทม.2566

  • สนามสอบที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ กลุ่มวิชาคหกรรม กลุ่มวิชานาฏศิลป์ กลุ่มวิชาวัดผล และห้องสอบสําหรับผู้พิการหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย
  • สนามสอบที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ลําดับที่ 1 – 5,865)
  • สนามสอบที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา และกลุ่มวิชาแนะแนว
  • สนามสอบที่ 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน เลขที่ 378 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ลําดับที่ 5,866 – 6,036) กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาชีววิทยา และกลุ่มวิชาเกษตรกรรม
  • สนามสอบที่ 5 โรงเรียนชลประทานวิทยา เลขที่ 201 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และศิลปศึกษา – วาดเขียน
  • สนามสอบที่ 6 โรงเรียนบ้านบางกะปิ เลขที่ 91 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาพลศึกษา (ลําดับที่ 1 – 2,520)
  • สนามสอบที่ 7 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เลขที่ 48 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาพลศึกษา (ลําดับที่ 2,521 – 2,830) กลุ่มวิชาประถมศึกษา กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ และกลุ่มวิชาเคมี
สถานที่สอบครู กทม.2566 สถานที่สอบ 7 สนาม สอบครูผู้ช่วย กทม. มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่
สถานที่สอบครู กทม.2566 สถานที่สอบ 7 สนาม สอบครูผู้ช่วย กทม. มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่

 

 

 

 

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก กรุงเทพมหานคร

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สมัครสอบครู กทม.2566 ประกาศรับสมัคร สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 เปิดรับสมัคร 6 – 13 ธันวาคม 2565