วPA ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม

0
82
วPA ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม
วPA ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม

 

วPA ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม
วPA ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม

Advertisement

การประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วPA ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม
วPA ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

Advertisement

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาขึ้นใหม่ รวมถึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและลดภาระในการประเมินนั้น ที่ผ่านมาสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยการประชุมในครั้งนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้นำหลักเกณฑ์ไปปฏิบัติ รวมถึงต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจกับข้าราชการครูในพื้นที่ ให้ปฏิบัติและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดการประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง สำนักงานเขตพื้นที่ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 1,225 คน โดยได้เปิดโอกาสให้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม – ตอบประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลและชี้แจงกับข้าราชการครูให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้บริหารของสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วย ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง ดร.อนันต์ พันนึก รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค ผอ.ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 นางสิริศจี จินดามัย ผอ.ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2 นางสาวนิธนิวา ดำรงค์มงคลกุล ผอ.ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ นางสาวศิริรัตน์ เสือโรจน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบค่าตอบแทน และนางสาวนิตยา โล๊ะกาแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ

ในการนี้ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกันดำเนินการให้โรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยขอให้เขตพื้นที่การศึกษาชี้แจง ทำความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง เพื่อให้เกิดการดำเนินการถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และได้เน้นย้ำว่าการเข้าสู่ระบบใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย สำนักงาน ก.ค.ศ. จะดำเนินการให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด ที่สำคัญการประเมินตามหลักเกณฑ์ใหม่ ที่ ก.ค.ศ. เน้นย้ำ คือ ยกเลิกการประเมินจากแฟ้ม เน้นการประเมินผลลัพธ์ของผู้เรียน ทั้งหมดนี้ถือเป็นการร่วมกันพัฒนาการศึกษา อันจะส่งผลไปยังคุณภาพของเด็กและเยาวชนต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดการประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2565
และ ครั้งที่ 4 วันที่ 16 สิงหาคม 2565

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การปรับเงินรายหัว 15 ปี ฟังชัด การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ในรายการ ตลาดนัดเล่าข่าวชาวเสมา EP.10 รับชมย้อนหลังที่นี่