วิจัยหน้าเดียว กว่า 50 เรื่อง ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว วิจัยในชั้นเรียน

0
87

ประกาศดอทคอมขอนำสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์มาฝากคุณครูเช่นเคยโดยวันนี้ ครูอัพเดตดอทคอมได้นำเอาวิจัยหน้าเดียว กว่า 50 เรื่องหรือตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว วิจัยในชั้นเรียน มาให้คุณครูได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของตนเองครับ

Advertisement

 

การวิจัยคืออะไร

ความหมายของการวิจัย (research)  นี้  มีผู้ที่อยู่ในวงการวิจัยให้คำนิยามไว้มากมาย พอจะประมวลได้ดังนี้

การวิจัย  เป็นกระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอย่างมีระบบระเบียบและมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน  เพื่อให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 14)

การวิจัย คือกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือการพยายามค้นหาคำตอบ หรือหาความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้วิธีการศึกษาอย่างมีระเบียบและมีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ (scientific methods)  (นันทวัน  สุชาโต, 2537: 7)

การวิจัย คือกระบวนการแสวงหาหรือพัฒนาองค์ความรู้ที่มีลักษณะเป็นนัยทั่วไปอย่างมีระบบแบบแผนโดยวิธีการอันเป็นที่เชื่อถือได้  (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2540: 2)

การวิจัย  หมายถึง  กระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ต้องการศึกษา  มีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดระเบียบ ข้อมูล  การวิเคราะห์และการตีความหมายผลที่ได้จากการวิเคราะห์  ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบอันถูกต้อง (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2540: 1)

หากพิจารณาจากความหมายของการวิจัยดังกล่าว  จะเห็นว่าการวิจัยเป็นการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง

สำหรับตัวอย่างเรื่องวิจัยหน้าเดียว กว่า 50 เรื่อง ตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว วิจัยในชั้นเรียน มีรายละเอียดดังนี้

1. ปัญหา นักเรียนให้เพื่อนเขียนรายงานส่งครูแทน

2. ปัญหา การทำโครงงาน เสียค่าใช้จ่ายมาก

3. ปัญหา ปกครองนักเรียนไม่ทั่วถึง

Advertisement

4. ปัญหา เขียนหนังสือไม่สวย สะกดคำไม่ถูก

5. ปัญหา ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเงิน

6. ปัญหา ผู้เรียนชอบเล่นมากว่าเรียน

7. ปัญหา นักเรียนติด 0 ติด  ร

8. การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

9. ปัญหา นักเรียนขาดความมีน้ำใจ

10.ปัญหา นักเรียนหนีเรียนกลับก่อนเวลา

11.การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ของนักเรียนชั้น……………

12.การ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างการสอน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ เรื่องสารพันธุกรรม ระดับชั้น………..

13.การใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่องเล่าขานตำนานเมืองลับแล ของนักเรียนชั้น……………

14.ปัญหา นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม

Advertisement

15.การ พัฒนาพฤติกรรมก้าวร้าวที่เกิดจากความเครียดของนักเรียนชั้น………… ปีการศึกษา……….โรงเรียน………. ด้วยวิธีการนวดแผนโบราณ

16.การ ใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเล่าขานตำนานเมืองลับแล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
และอีกมากมาย ในไฟล์ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวโหลดไฟล์วิจัยหน้าเดียว
ลิงก์สำรอง : วิจัยหน้าเดียว

ขอบคุณที่มา : http://sawangpattaya.org/sawangschool/index.php?topic=895.0