วันครู 16 มกราคม 2567 วันครูหยุดไหม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2567

0
3208
วันครู 16 มกราคม 2567 วันครูหยุดไหม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 30 เมษายน 2567
วันครู 16 มกราคม 2567 วันครูหยุดไหม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 30 เมษายน 2567

วันครู 16 มกราคม 2567 วันครูหยุดไหม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับกิจกรรมวันครูครั้งที่ 68 ปีพ.ศ. 2567 ซึ่งวันครูของทุกปีจะตรงกับ วันที่ 16 มกราคม โดยในปีนี้ วันครู 16 มกราคม 2567 ก็ตรงกับวัน อังคาร ที่ 16 ม.ค. 2567 โดยในปีนี้ คุรุสภาได้มีกิจกรรมอบรมออนไลน์ในวันครู 16 มกราคม 2567 โดยคุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

กิจกรรมสำคัญที่คุรุสภาจัดขึ้นใน วันครู 16 มกราคม 2567 ครั้งที่ 68 ปีนี้ได้แก่

>> กิจกรรมอบรมออนไลน์ (เริ่ม 11 ม.ค. 2566 – 30 เม.ย. 2566)

>> นิทรรศการออนไลน์ วันครู 16 มกราคม 2567

>> ส่งการ์ดคารวะครู เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 (16 มกราคม 2567)

>> เว็บไซต์หลักในการจัดกิจกรรมวันครู ปี 2567

ประวัติวันครู 16 มกราคม ของทุกปี

วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 หลังจากพระราชบัญญัติครูประกาศใช้ 12 ปี สถานที่จัดงานวันครูครั้งแรกของจังหวัดพระนครและธนบุรี คือ กรีฑาสถานแห่งชาติ จุดเริ่มต้นของการมีวันครูมาจากความปราถนาและการเรียกร้องของครูจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งปรากฏในหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนอื่นๆหลายด้านหลายทางความเห็นของครูที่แสดงออกมานั้นพยายามที่จะชี้ให้เห็นความสำคัญของครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก จึงควรที่จะมีวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู เปิดโอกาสให้ครูทั้งหลายได้พักผ่อนได้บำเพ็ญกุศล และตลอดจนดำรงกิจกรรมอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของครู และการศึกษาของชาติตามควร

เรื่องที่น่าสนใจ :

กลอนวันครู2567 คําอวยพรวันครู 2567 รวมกลอนวันครูครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

คําขวัญวันครู 2567 คำขวัญวันครู ครั้งที่ 68 และคำขวัญวันครูแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู จาก นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

จากความต้องการและการเรียกร้องของครูดังกล่าว จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา กิตติมศักดิ์ ได้นำไปเสนอในที่ประชุมผู้แทนคณะครูทั่วประเทศไทยในคราวประชุมสามัญของคุรุสภา เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2499 ที่ประชุมสามัญของคุรุสภามีมติเห็นชอบและให้เสนอคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาพิจารณาเพื่อกำหนดให้มีวันครูขึ้น โดยกำหนดความมุ่งหมายไว้เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจาร์ย เพื่อส่งเสริมสามัคคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน ส่วนกำหนดวันเห็นควรกำหนด วันที่ 16 มกราคม ซึ่งเป็นวันประกาศพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ใน ราชกิจจานุเบกษา เป็นวันครู

เรื่องที่น่าสนใจ : อบรมออนไลน์ 12 หลักสูตร 2567 สำหรับครู ผ่านโปรแกรม Zoom ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด ทุกจังหวัด เข้าร่วมการอบรม ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2567 อบรมฟรี มีเกียรติบัตรหลังอบรม

คณะกรรมการอำนวยคุรุสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2499 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อศึกษารายละเอียด คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมในงานวันครูควรมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ในตอนบ่ายเป็นพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์และปฏิญาณตน นอกนั้นให้มีกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกันและระหว่างครูกับประชาชน ต่อมาคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ได้มีมติรับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการและให้กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอรัฐบาลเพื่อให้กำหนดวันที่ 16 มกราคม เป็นวันครูซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศิกายน พ.ศ. 2499 ให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูและให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้เด็กและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ วันครูจึงได้เริ่มจัดขึ้นในปีแรกตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 เป็นต้น

การจัดงานวันครู ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์สำคัญที่ได้กระทำมาแต่ต้น คือ หนังสือประวัติวันครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุ

คําขวัญวันครู 2567 คำขวัญวันครู ครั้งที่ 68 และคำขวัญวันครูแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู จาก นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ดอกไม้วันครู 16 มกราคม ของทุกปี

Advertisement

คณะกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2539 ได้มีมติกำหนดให้ดอกกล้วยไม้เป็นดอกประจำวันครู โดยพิจาราณาเห็นว่าธรรมชาติของดอกกล้วยไม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษาและสภาพชีวิตครู ดังคำกลอนของ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปูชนียบุคคลแห่งวงการศึกษาไทย ที่ว่า

Advertisement

จากคำประพันธ์ข้างต้นที่เปรียบเทียบดอกกล้วยไม้กับชีวิตครู ด้วยเพราะกว่ากล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิดอก ให้เราได้ชื่นชม ต้องใช้เวลานานและต้องการดูแลเอาใจใส่ไม่น้อย เช่นเดียวกับครูแต่ละคน กว่าจะสั่งสอนเคี่ยวเข็ญ ศิษย์คนแล้วคนเล่าให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในชีวิตได้ ก็ต้องใช้เวลาอบรบสั่งสอนมิใช่น้อยเช่นกัน

นอกจากการศึกษาที่ครูได้มอบให้ศิษย์แล้ว ครูยังได้มอบสิ่งมีค่ามากที่สุด คือ ความรักและเสียสละ จากหัวใจของความเป็นครู วันครูที่ 16 มกราคม ของทุกปี จึงขอเชิญชวนทุกท่าน “รำลึกถึงพระคุณครู กลับไป คารวะครู” และหากจะมีวันครูเพื่อประกอบพิธีกรรมสักวันหนึ่งดังที่เป็นมาก็ดีแล้ว แต่จะดีกว่านั้นถ้าเรา ตระหนักกันให้ได้ว่า “วันครู” มีอยู่ทุก ๆ วัน

>> กิจกรรมอบรมออนไลน์ (เริ่ม 11 ม.ค. 2566 – 30 เม.ย. 2566)

>> นิทรรศการออนไลน์ วันครู 16 มกราคม 2567

>> ส่งการ์ดคารวะครู เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 (16 มกราคม 2567)

>> เว็บไซต์หลักในการจัดกิจกรรมวันครู ปี 2567

วันครูหยุดไหม 2567 วันครูราชการหยุดไหม วันครู 2567 หยุดไหม 

– สำหรับคำถามที่มัพบบ่อยๆ คือ วันครูหยุดไหม 2567 วันครูราชการหยุดไหม หรือ วันครู 2567 หยุดไหม โดยปกติในวันครูนั้น คุรุสภาซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมวันครู จะเชิญชวนให้คุณครูทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในวันครู ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมวันครูในจุดต่างๆ ดังนั้น ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐ หรือ เอกชน ก็จะปิด หรือ หยุดเรียนในวันครู ซึ่งสามารถตอบคำถามที่ว่า วันครู 2567 หยุดไหม สรุปคือ โรงเรียนหยุด ครับ

– สำหรับหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา จะยังเปิดทำงานปกติ ครับ

สำหรับกำหนดการในการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำวันที่ 16 ม.ค. 2567 ของส่วนกลางโดยคุรุสภา มีรายละเอียดดังนี้ครับ

วันครู 16 มกราคม 2567 วันครูหยุดไหม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 30 เมษายน 2567
วันครู16 มกราคม 2567 วันครูหยุดไหม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2567
วันครู 16 มกราคม 2567 วันครูหยุดไหม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 30 เมษายน 2567
วันครู16 มกราคม 2567 วันครูหยุดไหม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2567
วันครู 16 มกราคม 2567 วันครูหยุดไหม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 30 เมษายน 2567
วันครู16 มกราคม 2567 วันครูหยุดไหม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2567
วันครู 16 มกราคม 2567 วันครูหยุดไหม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 30 เมษายน 2567
วันครู 16 มกราคม 2567 วันครูหยุดไหม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2567

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

Advertisement

คําขวัญวันครู 2567 คำขวัญวันครู ครั้งที่ 68 และคำขวัญวันครูแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู จาก นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

วันครู 2567 ประวัติความเป็นมาของวันครู ประวัติวันครูของไทย เพราะอะไรวันครูไทยจึงกำหนดให้ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี (ครั้งที่ 68)

กลอนวันครู คําอวยพรวันครู 2567 รวมกลอนวันครูครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

วันครู 16 มกราคม 2567 วันครูหยุดไหม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2567