Advertisement

ลิงก์สมัครสอบ เข้ารับราชการ อาชีวะ (สอศ.) พ.ศ. 2567 เปิดสอบ 46 อัตรา ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567 (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

0
4
ลิงก์สมัครสอบ เข้ารับราชการ อาชีวะ (สอศ.) พ.ศ. 2567 เปิดสอบ 46 อัตรา ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567 (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
ลิงก์สมัครสอบ เข้ารับราชการ อาชีวะ (สอศ.) พ.ศ. 2567 เปิดสอบ 46 อัตรา ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567 (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

Advertisement

ลิงก์สมัครสอบ เข้ารับราชการ อาชีวะ (สอศ.) พ.ศ. 2567 เปิดสอบ 46 อัตรา ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567 (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ลิงก์สมัครสอบ เข้ารับราชการ อาชีวะ (สอศ.) พ.ศ. 2567 เปิดสอบ 46 อัตรา ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567 (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) โดยมีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ
เรื่องน่าสนใจ : สอศ. เปิดสอบ เข้ารับราชการ พ.ศ. 2567 จำนวน 46 อัตรา

ลิงก์สมัครสอบ เข้ารับราชการ อาชีวะ (สอศ.) พ.ศ. 2567 เปิดสอบ 46 อัตรา ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567 (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
ลิงก์สมัครสอบ เข้ารับราชการ อาชีวะ (สอศ.) พ.ศ. 2567 เปิดสอบ 46 อัตรา ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567 (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

>> อ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567)

>> ลิงก์สมัครสอบ เข้ารับราชการ พ.ศ. 2567 จำนวน 46 อัตรา ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่งที่เปิดสอบ สอศ. เปิดสมัครสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รวมจํานวน 46 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ จํานวน 13 อัตรา ได้แก่

1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการจํานวน 4 อัตรา

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจํานวน 3 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจํานวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการจํานวน 3 อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจํานวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจํานวน 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป จํานวน 33 อัตรา ได้แก่

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 7 อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 23 อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา

*เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.*

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

>> อ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567)

>> ลิงก์สมัครสอบ เข้ารับราชการ พ.ศ. 2567 จำนวน 46 อัตรา ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ

สอศ. เปิดสอบ เข้ารับราชการ พ.ศ. 2567 จำนวน 46 อัตรา ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567 (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
สอศ. เปิดสอบ เข้ารับราชการ พ.ศ. 2567 จำนวน 46 อัตรา ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567 (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
ลิงก์สมัครสอบ เข้ารับราชการ อาชีวะ (สอศ.) พ.ศ. 2567 เปิดสอบ 46 อัตรา ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567 (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
ลิงก์สมัครสอบ เข้ารับราชการอาชีวะ (สอศ.) พ.ศ. 2567 เปิดสอบ 46 อัตรา ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567 (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)