Advertisement

รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2567 ดาวน์โหลดไฟล์ word doc pdf ที่นี่

0
รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2567 ดาวน์โหลดไฟล์ word doc pdf ที่นี่
รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2567 ดาวน์โหลดไฟล์ word doc pdf ที่นี่

Advertisement

รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2567 ดาวน์โหลดไฟล์ word doc pdf ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2567 ดาวน์โหลดไฟล์ word doc pdf ได้จากที่นี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2567 ดาวน์โหลดไฟล์ word doc pdf ที่นี่
รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน2567 ดาวน์โหลดไฟล์ word doc pdf ที่นี่

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ ในรายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2567 
– สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
– การออกแบบการจัดการเรียนรู้
– การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
– การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
– การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
– การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
– อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
– จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
– ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
– ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา
– ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
– การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
– การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
– นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

องค์ประกอบที่ 2 : ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ในรายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2567 ประกอบด้วย

ดาวน์โหลดรายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2567 ดาวน์โหลดไฟล์ word doc pdf ได้ทีนี่

ดาวน์โหลดรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2567 doc word จาก คุณครูสายบัว พิมพ์มหา คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2567 doc word จาก คุณครูสายบัว พิมพ์มหา คลิกที่นี่ลิงก์สำรอง

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2567 ที่เกี่ยวข้องได้ที่เอกสารด้านล่าง
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครูผู้สอน) คลิกที่ ไฟล์ PDF 
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครูผู้สอน) คลิกที่ ไฟล์ word doc
ดาวน์โหลด : ปกรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566  – 31  มีนาคม 2567) ไฟล์ PPT

รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2567 ดาวน์โหลดไฟล์ word doc pdf ที่นี่
รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน2567 ดาวน์โหลดไฟล์ word doc pdf ที่นี่