Advertisement

ราคาวัสดุก่อสร้าง 2567 สพฐ. พร้อม บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงาน ปีงบประมาณ 2567 สพฐ.

0
ราคาวัสดุก่อสร้าง 2567 สพฐ. พร้อม บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงาน
ราคาวัสดุก่อสร้าง 2567 สพฐ. พร้อม บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงาน

Advertisement

ราคาวัสดุก่อสร้าง 2567 สพฐ. พร้อม บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงาน ปีงบประมาณ 2567 สพฐ.

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องที่น่าในเกี่ยวกับ ราคาวัสดุก่อสร้าง 2567 สพฐ. พร้อม คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สพฐ. และ คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยคู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆดังนี้ครับ

ราคาวัสดุก่อสร้าง 2567 สพฐ. พร้อม บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงาน 2567
ราคาวัสดุก่อสร้าง2567 สพฐ. พร้อม บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงาน 2567

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 67 จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนการที่เน้นเกณฑ์มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายละเอียดประกอบ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามคาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดต่อไป

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง และแรงงาน ปีงบประมาณ 2567 โดย ​กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับนี้ เป็นการรวบรวม
สืบค้นข้อมูลต่างๆ โดยอ้างอิงราคาค่าวัสดุจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และข้อมูล
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรง รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ค่าแรงงานจากบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดําเนินการสําหรับถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกลุ่มพัฒนาราคากลาง สํานักมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ค่าครุภัณฑ์จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ

ดาวน์โหลดไฟล์ : ราคาวัสดุก่อสร้าง 2567 สพฐ. บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงาน ปีงบประมาณ 2567 โดย ​กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้าง 2567 สพฐ. พร้อม บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงาน
ราคาวัสดุก่อสร้าง2567 สพฐ. พร้อม บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงาน

เรื่องที่น่าสนใจ :ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และ วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

ขอบคุณที่มา : สพฐ.