Advertisement

รมว.ศธ. เผย เงินเดือนครูขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศไร้ตกเบิก เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

0
15
รมว.ศธ. เผย เงินเดือนครูขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศไร้ตกเบิก เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
รมว.ศธ. เผย เงินเดือนครูขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศไร้ตกเบิก เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

Advertisement

รมว.ศธ. เผย เงินเดือนครูขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศไร้ตกเบิก เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

รมว.ศธ. เผย เงินเดือนครูขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศไร้ตกเบิก เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
รมว.ศธ. เผย เงินเดือนครู ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศไร้ตกเบิก เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

รมว.ศธ. กล่าวว่า การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2566 เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการปรับอัตราเงินเดือนใหม่พร้อมกันในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

เรื่องน่าสนใจ : เงินดิจิทัล 10,000 บาท คลังเคาะตัดสิทธิผู้ที่มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท ทุกบัญชีรวมกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ไม่สามารถร่วมดิจิทัลวอลเล็ตได้ 

กลุ่มที่ 1 การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ เป็นกลุ่มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ 1 พฤษภาคม 2568 และ

กลุ่มที่ 2 การปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นกลุ่มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่อัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่มีผลใช้บังคับ (วันที่ 1 พ.ค. 67 และ 1 พ.ค. 68) และได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดให้ได้รับการปรับเงินเดือนชดเชยในแต่ละคุณวุฒิ

ซึ่งได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบคุณวุฒิให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดด้วยความถูกต้อง และ “รวดเร็ว” เร่งออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยย้ำว่า “ทุกหน่วยงานต้องไม่มีการตกเบิก” หรือถ้ามีการตกเบิกต้องเป็นเฉพาะรายเท่านั้น ซึ่งขอให้เร่งดำเนินการและรายงานให้ รมว.ศธ. ทราบถึงสาเหตุของการตกเบิกทันที

ขอบคุณที่มาจาก : เสมา 1 มั่นใจ เงินเดือนครูขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศไร้ตกเบิก เน้นย้ำนโยบายการทำงาน ศธ. “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด”