Advertisement

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานครุภัณฑ์ 67 จากสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566

0
มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 จากสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 จากสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566

Advertisement

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 จากสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ ประกาศผลมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับ มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานครุภัณฑ์2567 จากสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566 ซึ่งในโอกาสนี้ขอนำ มาตรฐานครุภัณฑ์ 3 ปีย้อนหลัง ได้แก่ มาตรฐานครุภัณฑ์ปี2567 มาตรฐานครุภัณฑ์2566 และ มาตรฐานครุภัณฑ์2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 จากสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
มาตรฐานครุภัณฑ์2567 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 จากสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566

บัญชีครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัด สพฐ.

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์2567 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และหน่วยรับงบประมาณ มีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำเป็นการรวบรวม ข้อมูลราคาภายในประเทศ จึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดหาในต่างประเทศ
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 หวังว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และหน่วยรับงบประมาณ โดยสามารถดาวน์โหลด (Download) เอกสารได้จากเว็บไซต์สำนักงบประมาณ www.bb.go.th หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 จะได้ปรับปรุงแก้ไขและแจ้งให้ทราบต่อไป

ดาวน์โหลด บัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ 2567

ดาวน์โหลด บัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ 2566

ดาวน์โหลด บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2565

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 จากสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
มาตรฐานครุภัณฑ์2567 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานครุภัณฑ์2567 จากสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 จากสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
มาตรฐานครุภัณฑ์2567 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานครุภัณฑ์ 67 จากสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 จากสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
มาตรฐานครุภัณฑ์2567 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานครุภัณฑ์ 67 จากสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 จากสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
มาตรฐานครุภัณฑ์2567 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานครุภัณฑ์2567 จากสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงบประมาณ