Advertisement

ผลสอบ V-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ตรวจสอบ คะแนนสอบ V-NET 67 รายโรงเรียน และรายบุคล ได้ที่นี่

0
ผลสอบ V-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ตรวจสอบ คะแนนสอบ V-NET 67 รายโรงเรียน และรายบุคล ได้ที่นี่
ผลสอบ V-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ตรวจสอบ คะแนนสอบ V-NET 67 รายโรงเรียน และรายบุคล ได้ที่นี่

Advertisement

ผลสอบ V-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ตรวจสอบ คะแนนสอบ V-NET 67 รายโรงเรียน และรายบุคล ได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ผลสอบ V-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ตรวจสอบ คะแนนสอบ V-NET 67 รายโรงเรียน และรายบุคล ซึ่งสทศ.ได้ มีการประกาศผลการสอบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาโดยมีรายละเอียดในการสอบดังนี้ครับ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET)
V-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2)

ลิงก์ประกาศผลสอบ V-NET 2567 ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

วัตถุประสงค์ของการสอบ V-NET
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(vocational National Educational Test:V-NET) มีวัตถุประสงค์ในการจัดสอบ ดังนี้
เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

เรื่องที่น่าสนใจ
คะแนนวีเน็ต67 ผลคะแนน V-NET ปีการศึกษา 2566
ผลสอบV-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ตรวจสอบ คะแนนสอบ V-NET ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบ V-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ตรวจสอบผลสอบ รายโรงเรียน และรายบุคล ได้ที่นี่

ผลสอบ V-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ตรวจสอบ คะแนนสอบ V-NET 67 รายโรงเรียน และรายบุคล ได้ที่นี่
ผลสอบ V-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ตรวจสอบ คะแนนสอบ V-NET 67 รายโรงเรียน และรายบุคล ได้ที่นี่

ลิงก์ประกาศผลสอบ V-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล คลิกที่นี่

ลิงก์ประกาศผลสอบ V-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายโรงเรียน คลิกที่นี่

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test: V-NET) มีวัตถุประสงค์ของการทดสอบเพื่อ

1. เพื่อทดสอบความรู้และประเมินความพร้อมในการเข้าสู่โลกอาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

3. เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาประเทศ

สิ่งที่ผู้เข้าสอบจะได้รับหลังการทดสอบ ได้แก่
1. ผลการทดสอบ V-NET

2. ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (DL) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)

3. วุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)

การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ

สถานศึกษา

สถานศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลการจัดสอบผ่านทาง www.niets.or.th และเตรียมความพร้อมการใช้ระบบดิจิทัลในการทดสอบให้กับนักศึกษา ผ่านทาง http://ndt.niets.or.th/

ผู้เข้าสอบ

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ ผ่านทาง www.niets.or.th

2. เตรียมบัตรแสดงตนและอุปกรณ์การสอบให้พร้อม

3. เดินทางไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง

4. เข้าสอบและปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
ประกอบด้วย ปากกา

หลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (ยังไม่หมดอายุ)

ลิงก์ประกาศผลสอบ V-NET 2567 คลิกที่นี่

ลิงก์สำรองประกาศผลสอบ V-NET 2567 คลิกที่นี่

ผลสอบ V-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ตรวจสอบ คะแนนสอบ V-NET 67 รายโรงเรียน และรายบุคล ได้ที่นี่
ผลสอบV-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ตรวจสอบ คะแนนสอบ V-NET 67 รายโรงเรียน และรายบุคล ได้ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.