Advertisement

ผลสอบเอ็นเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศแล้ว! เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ n-net 2566 วันที่ 6 มีนาคม 67 ได้ที่นี่

0
ผลสอบเอ็นเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ n-net 2566 วันที่ 6 มีนาคม 67 ได้ที่นี่
ผลสอบเอ็นเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ n-net 2566 วันที่ 6 มีนาคม 67 ได้ที่นี่

Advertisement

ผลสอบเอ็นเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศแล้ว! เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ n-net 2566 วันที่ 6 มีนาคม 67 ได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ผลสอบเอ็นเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ n-net 2566 วันที่ 6 มีนาคม 67 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ผลสอบเอ็นเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ n-net 2566 วันที่ 6 มีนาคม 67 ได้ที่นี่
ผลสอบเอ็นเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ n-net 2566 วันที่ 6 มีนาคม 67 ได้ที่นี่

N-NET ปีการศึกษา 2566คืออะไร
N-NETหรือชื่อเต็ม ๆว่า Non-Formal National Education Test คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา

วัตถุประสงค์ การสอบN-NET ปีการศึกษา 2566 คืออะไร

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3. เพื่อเป็นองค์ประกอบการสำเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์การจบหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา (ในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ)
4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น เช่น การศึกษาวิจัย หน่วยงานต่าง ๆ นำไปกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการพัฒนาการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายและสาระในการทดสอบ เอ็นเน็ต 2567

นักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระที่สอบจำนวน 5 สาระ ประกอบด้วย สาระทักษะการเรียนรู้ (วิชาทักษะการเรียนรู้) ความรู้พื้นฐาน (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์)  การประกอบอาชีพ (วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ วิชาช่องทางการขยายอาชีพ วิชาทักษะการประกอบอาชีพ วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ วิชาทักษะการขยายอาชีพ วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง และวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง) ทักษะการดำเนินชีวิต (วิชาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาสุขศึกษา วิชาพลศึกษา และวิชาศิลปศึกษา) และการพัฒนาสังคม (วิชาสังคมศึกษา วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง และวิชาการพัฒนาตนเองชุมชน สังคม)

ประโยชน์ของการทดสอบ เอ็นเน็ต 2567

ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ ผลการประเมินสามารถเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วิธีดูผลสอบ เอ็นเน็ต 67 รายบุคคล และ รายโรงเรียน (ปีการศึกษา 2566) เมื่อเข้าลิงก์ดูผลสอบแล้ว ให้กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศผลสอบ n-net 2566 ป.6 รายบุคคล คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 6 มี.ค. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/NNET/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentScore.aspx

ประกาศผลสอบ n-net 2566 ป.6 รายโรงเรียนคลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 6 มี.ค. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/NNET/AnnouncementWeb/Login.aspx

ประกาศผลสอบ n-net 2566 ม.3 รายบุคคล คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 6 มี.ค. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/NNET/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentScore.aspx

ประกาศผลสอบ n-net 2566 ม.3 รายโรงเรียนคลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 6 มี.ค. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/NNET/AnnouncementWeb/Login.aspx

ประกาศผลสอบ n-net 2566 รายบุคคล ม.6 คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 6 มี.ค. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/NNET/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentScore.aspx

ประกาศผลสอบ n-net 2566 ม.6 รายโรงเรียน คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 6 มี.ค. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/NNET/AnnouncementWeb/Login.aspx

เรื่องที่น่าสนใจ :
N-NET คืออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ N-NET ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่
ผลสอบเอ็นเน็ต67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ n-net 2566 วันที่ 6 มีนาคม 67 ได้ที่นี่

ผลสอบเอ็นเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ n-net 2566 วันที่ 6 มีนาคม 67 ได้ที่นี่
ผลสอบเอ็นเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ n-net 2566 วันที่ 6 มีนาคม 67 ได้ที่นี่