Advertisement

ประกาศผลสอบ RT 2567 (ปีการศึกษา 2566) ป.1 ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2567 เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ RT 2567 ที่สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 ได้ที่นี่

0
ประกาศผลสอบ RT 2567 (ปีการศึกษา 2566) ป.1 ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2567 เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ RT 2567 ที่สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบ RT 2567 (ปีการศึกษา 2566) ป.1 ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2567 เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ RT 2567 ที่สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 ได้ที่นี่

Advertisement

ประกาศผลสอบ RT 2567 (ปีการศึกษา 2566) ป.1 ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2567 เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ RT 2567 ที่สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 ได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับ ประกาศผลสอบ RT 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.1 ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2567 เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ RT 2567 ที่สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 ได้ที่นี่ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา หรือ สพฐ. ได้กำหนดให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่าน และ การคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ ป.1 ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น โดยขอนำเสนอข้อมูลพอสังเขปเกี่ยวกับการสอบ NT ป.1 ดังนี้ครับ

 ประกาศผลสอบ RT 2567 (ปีการศึกษา 2566) ป.1 ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2567 เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ RT 2567 ที่สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบ RT 2567 (ปีการศึกษา 2566) ป.1 ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2567 เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ RT 2567 ที่สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 ได้ที่นี่

ลิงก์ประกาศผลสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 ที่สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 และจะประกาศในวันที่ 27 มี.ค. 2567

เรื่องที่น่าสนใจ : คะแนนRT 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.1 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ RT 2567 ที่สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 ได้ที่นี่

ลิงก์ดูประกาศผลคะแนน RT ป.1 รายบุคคล (ประกาศแล้ว!! 27 มีนาคม 2567)

ลิงก์ดูประกาศผลคะแนน RT ป.1 รายโรงเรียน (ประกาศแล้ว!! 27 มี.ค. 2567)

การสอบRT 2567 คืออะไร ?

การสอบRT 67 คือ การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Literacy :RT) ของผู้เรียน ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ ตามหลักสูตรและการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับความสามารถด้านการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับช่วงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษา (ป.1–ป.3)เป็นอย่างมากค่ะ

สอบ RT 2567 ไปเพื่ออะไร?

การสอบRT ก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพนั่นเอง

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการทดสอบ RT ปี 2567?

กลุ่มเป้าหมายการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยาและ 8) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ

ใครเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ RT ปีการศึกษา 2566 สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 ?

สำหรับแบบทดสอบหรือข้อสอบ RT นั้น สำนักทดสอบทางการศึกษา หรือสทศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จะเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบเพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางในการใช้วัดความสามารถของนักเรียนทั้งประเทศ

การจัดสอบ RT ป.1 2567 จัดสอบช่วงไหน ?

โดยปกติแล้วการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 จะจัดการทดสอบในระหว่างช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ของแต่ละปี ในปีนี้สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 โดยจะมีการกำหนดปฏิทินเพื่อให้โรงเรียนต่างๆวางแผนในการดำเนินการสอบ และรายงานข้อมูลผลการสอบทางช่องทางออนไลน์ ในระบบ NT ACCESS

ประกาศผลการทอสอบ RT ปีการศึกษา 2566 ตอนไหน ผ่านช่องทางใด?

การประกาศผลสอบอาร์ที นั้นในแต่ละปีการศึกษาจะมีการกำหนดวันที่ในการประกาศผลที่ชัดเจน กรณีปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมาได้กำหนดการประกาศผลในวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยจะประกาศผลผ่านช่องทางออนไลน์คือ เว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการสอบ NT ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา

ลิงก์ดูคะแนน RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 ที่สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567

ลิงก์ดูประกาศผลคะแนน RT ป.1 รายบุคคล (ประกาศ 27 มีนาคม 2567)

ลิงก์ดูประกาศผลคะแนน RT ป.1 รายโรงเรียน (27 มี.ค. 2567)

ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมเฉลย นักเรียนป.3 สอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ RT 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี่

 ประกาศผลสอบ RT 2567 (ปีการศึกษา 2566) ป.1 ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2567 เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ RT 2567 ที่สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบ RT 2567 (ปีการศึกษา 2566) ป.1 ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2567 เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ RT 2567 ที่สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 ได้ที่นี่
 ประกาศผลสอบ RT 2567 (ปีการศึกษา 2566) ป.1 ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2567 เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ RT 2567 ที่สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบ RT 2567 (ปีการศึกษา 2566) ป.1 ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2567 เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ RT 2567 ที่สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 ได้ที่นี่

ลิงก์ที่น่าสนใจ : ผลสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 รายบุคคล รายโรงเรียน ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2567 เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ RT 2567 ที่สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 ได้ที่นี่