Advertisement

ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 (ปีการศึกษา 2566) สอบ 28 ก.พ. 2567 โดยจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เมษายน 2567

0
ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 (ปีการศึกษา 2566)
ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 (ปีการศึกษา 2566)

Advertisement

ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 (ปีการศึกษา 2566) สอบ 28 ก.พ. 2567 โดยจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เมษายน 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับ ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 (ปีการศึกษา 2566) สอบ 28 ก.พ. 2567 โดยจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา หรือ สพฐ. ได้กำหนดให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่าน และ การคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หรือ ป.3 ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น โดยขอนำเสนอข้อมูลพอสังเขปเกี่ยวกับการสอบ NT ป.3 ดังนี้ครับ

ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 (ปีการศึกษา 2566) สอบ 28 ก.พ. 2567 โดยจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เมษายน 2567
ประกาศผลสอบnt ป.3 2566 (ปีการศึกษา 2566) สอบ 28 ก.พ. 2567 โดยจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เมษายน 2567

ลิงก์ดูประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 ที่สอบในวันที่ 28 ก.พ. 2567 ประกาศผลสอบ NT รายบุคคล รายโรงเรียน วันที่ 30 เมษายน 2567 (รอประกาศแล้ว!)

ลิงก์ดูประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 รายบุคคล (ประกาศ 30 เมษายน 2567)

ลิงก์ดูประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 รายโรงเรียน (ประกาศผลสอบ วันที่ 30 เมษายน 2567)

ประกาศผลสอบ nt ป.3 2567 (ปีการศึกษา 2566) โดยจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เมษายน 2567
ประกาศผลสอบnt ป.3 2567 (ปีการศึกษา 2566) โดยจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เมษายน 2567
ประกาศผลสอบ nt ป.3 2567 (ปีการศึกษา 2566) โดยจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เมษายน 2567
ประกาศผลสอบnt ป.3 2567 (ปีการศึกษา 2566) โดยจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เมษายน 2567

เรื่องที่น่าสนใจ : ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 -2565 พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ rt ป.1 2567 เพื่อเตรียมสอบ RT 2567 

เรื่องที่น่าสนใจ : ข้อสอบnt ป.3 ครบทุกปีที่สอบ 2554 -2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566

ประกาศผลสอบNT 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.3 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล คะแนนNT 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.3 ประกาศวันไหน

การสอบ NT 2567 หรือ ปีการศึกษา 2566 คือออะไร?

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) หมายถึง การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งปีการศึกษา 2566 สอบปีพ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบโดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ประกอบด้วย ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านการเขียน และการคิดคำนวณของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สอบ NT 2567 ปีการศึกษา 2566 ไปเพื่ออะไร?

เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย(Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2566 สอบปีพ.ศ.67?
กลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยาและ 8) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2564 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ

ประกาศผลการทอสอบ เอ็นที ปีการศึกษา 2566 ตอนไหน ผ่านช่องทางใด?

การประกาศผลสอบเอ็นที นั้นในแต่ละปีการศึกษาจะมีการกำหนดวันที่ในการประกาศผลที่ชัดเจน กรณีปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมาได้กำหนดการประกาศผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยจะประกาศผลผ่านช่องทางออนไลน์คือ เว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการสอบ NT ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา

ลิงก์ดูประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 ที่สอบในวันที่ 28 ก.พ. 2567

ลิงก์ดูประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 รายบุคคล 2567 (ประกาศ 30 เมษายน 2567)

ลิงก์ดูประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 รายโรงเรียน 2567

ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 (ปีการศึกษา 2566) สอบ 28 ก.พ. 2567 โดยจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เมษายน 2567
ประกาศผลสอบnt ป.3 2566 (ปีการศึกษา 2566) สอบ 28 ก.พ. 2567 โดยจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เมษายน 2567
ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 (ปีการศึกษา 2566) สอบ 28 ก.พ. 2567 โดยจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เมษายน 2567
ประกาศผลสอบnt ป.3 2566 (ปีการศึกษา 2566) สอบ 28 ก.พ. 2567 โดยจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เมษายน 2567
ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 (ปีการศึกษา 2566) สอบ 28 ก.พ. 2567 โดยจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เมษายน 2567
ประกาศผลสอบnt ป.3 2566 (ปีการศึกษา 2566) สอบ 28 ก.พ. 2567 โดยจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เมษายน 2567