Advertisement

ประกาศผลสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เช็กผลสอบสำนักงาน อัยการสูงสุด 2567 ได้ที่นี่

0
ประกาศผลสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เช็กผลสอบสำนักงาน อัยการสูงสุด 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เช็กผลสอบสำนักงาน อัยการสูงสุด 2567 ได้ที่นี่

Advertisement

ประกาศผลสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เช็กผลสอบสำนักงาน อัยการสูงสุด 2567 ได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลฃดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ประกาศผลสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด 2567 ประกาศวันไหน ท่านสามารถตรวจสอบหรือเช็กผลสอบสำนักงาน อัยการสูงสุด 2567 ได้ที่นี่ และขอนำผลลสอบดังกล่าวมาฝากทุกท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ผลสอบ สำนักงาน อัยการสูงสุด 67 ที่สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

ประกาศผลสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เช็กผลสอบสำนักงาน อัยการสูงสุด 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เช็กผลสอบสำนักงาน อัยการสูงสุด 2567 ได้ที่นี่

ผลสอบ สำนักงาน อัยการสูงสุด 2567 ประกาศผลสอบวันไหน จากการสอบล่าสุด สอบวันที่ 23 มีนาคม 2567 : ยังไม่ระบุแน่ชัด

เรื่องราวที่น่าสนใจ :
ประกาศผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามใหญ่) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 9 มีนาคม 2567 ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา
ผลสอบ สำนักงาน อัยการสูงสุด 67 สอบวันที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เช็กผลสอบสำนักงาน อัยการสูงสุด 2567 ได้ที่นี่

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด 2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และรายละเอียดเกี่ยวกับ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด 2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ รายชื่อผู้มีสิทธิฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2567
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ รายชื่อผู้มีสิทธิฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2567
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ รายชื่อผู้มีสิทธิฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2567
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔ รายชื่อผู้มีสิทธิฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2567
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕ รายชื่อผู้มีสิทธิฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2567
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖ รายชื่อผู้มีสิทธิฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2567
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๗ รายชื่อผู้มีสิทธิฯ ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 2567
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๘ รายชื่อผู้มีสิทธิฯ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ 2567
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๙ รายชื่อผู้มีสิทธิฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2567
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑๐ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบรับรองแพทย์ ปี 67
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบตรวจสอบเอกสาร ปี67

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด 2567 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการ ประเภทข้าราชการธุรการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และข้อ 3 ของระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราฏภารธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2553 ประกอบกับ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และจำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก

1.1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน ๑๗ อัตรา

1.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน ๓๐ อัตรา

1.3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ อัตรา

1.4 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน ๕ อัตรา

1.5 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา

1.6 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา

1.7 ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ จํานวน ๓ อัตรา

1.8 ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

1.9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน ๑๑ อัตรา

ประกาศผลสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เช็กผลสอบสำนักงาน อัยการสูงสุด 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เช็กผลสอบสำนักงาน อัยการสูงสุด 2567 ได้ที่นี่