ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2567 ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ประกาศ 29 มี.ค. 2567

0
1179
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2566 ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ล่าสุด ม.ค. 2567
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2566 ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ล่าสุด ม.ค. 2567

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2567 ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ประกาศ 29 มี.ค. 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ การ ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2567 ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ประกาศ 29 มี.ค. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2567 ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ประกาศ 29 มี.ค. 2567
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2567 ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ประกาศ 29 มี.ค. 2567

Advertisement

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่ 1/2567) จาก คุรุสภา คลิกที่นี่

ลิงก์ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2567 ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ประกาศ 29 มี.ค. 2567
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2567 ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ประกาศ 29 มี.ค. 2567

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู2567 ล่าสุด จะประกาศวันที่ 27 เดือนมี.ค. 2567 ประกาศผลการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2567 ตาม ตารางสอบใบประกอบวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 การประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู สามารถตรวจสอบผลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ได้แก่ https://www.ksp.or.th และ https://ksp66.thaijobjob.com/

ตามที่มีประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

Advertisement

เรื่องที่น่าสนใจ : ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 67 เช็กข้อมูลผลใบประกอบวิชาชีพวันไหน ข้อมูลล่าสุด 2567 ที่นี่

จากข้อ 13 ของข้อบังคับคุรุสภา ว่ด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 กำหนดให้การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ตามกลุ่มวิชาที่ขอรับใบอนุญาตจะออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอที่ตรวจสอบคำขอแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนดอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 ข้อ 8 (ก) ข้อ 12 ข้อ 13 และ ข้อ 22 ของประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 ประกอบกับข้อ 1 และ ข้อ 3 ของประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25’67 กำหนดให้มีการทตสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน 6 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์
รอบที่ 4 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 5 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 6 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ลิงก์ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2567

“สำหรับคำถามที่ว่า ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 67 ประกาศวันไหน : คำตอบคือคุรุสภาจะประกาศผลการทดสอบ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567″

Advertisement

 

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2567 ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ประกาศ 29 มี.ค. 2567
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2567 ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ประกาศ 29 มี.ค. 2567

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา