Advertisement

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 67 ประกาศผลใบประกอบวิชาชีพ 2567 วันที่ 30 มี.ค. 2567

0
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 67 เช็กข้อมูลผลใบประกอบวิชาชีพวันไหน ข้อมูลล่าสุด 2567 ที่นี่
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 67 เช็กข้อมูลผลใบประกอบวิชาชีพวันไหน ข้อมูลล่าสุด 2567 ที่นี่

Advertisement

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 67 ประกาศผลใบประกอบวิชาชีพ 2567 วันที่ 30 มี.ค. 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 67 ประกาศผลใบประกอบวิชาชีพ 2567 วันที่ 30 มี.ค. 2567 ที่มีการทดสอบในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 และ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 67 ประกาศวันไหน ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ที่สอบ 17-18 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 67 เช็กข้อมูลผลใบประกอบวิชาชีพวันไหน ข้อมูลล่าสุด 2567 ที่นี่
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 67 เช็กข้อมูลผลใบประกอบวิชาชีพวันไหน ข้อมูลล่าสุด 2567 ที่นี่

ลิงก์ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2567 ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู วันที่ 30 มีนาคม 2567

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ล่าสุดประกาศผลการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ 67 ตาม ตารางสอบใบประกอบวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ที่มีการทดสอบในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 และ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สำหรับการประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู สามารถตรวจสอบผลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ได้แก่ https://www.ksp.or.th และ https://ksp66.thaijobjob.com/

ตามที่มีประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

จากข้อ 13 ของข้อบังคับคุรุสภา ว่ด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 กำหนดให้การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ตามกลุ่มวิชาที่ขอรับใบอนุญาตจะออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอที่ตรวจสอบคำขอแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนดอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 ข้อ 8 (ก) ข้อ 12 ข้อ 13 และ ข้อ 22 ของประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 ประกอบกับข้อ 1 และ ข้อ 3 ของประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25’67 กำหนดให้มีการทตสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน 6 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์
รอบที่ 4 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 5 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 6 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ลิงก์ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2567 ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู วันที่ 30 มีนาคม 2567

โดยระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

1) เกณฑ์การผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีผลคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถะทางวิชาชีพครู วิชาครู ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามหลักการวัดและประเมินที่คณะอนุกรรมการกำหนด กรณีที่ผลคะแนนการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในการจัดการทดสอบครั้งต่อไปให้ผู้เข้ารับการทดสอบสมัครสอบเฉพาะรายวิชาที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบเท่านั้น
2) ระยะเวลาการใช้ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผู้เข้ารับการทดสอบที่ผ่นเกณฑ์การผ่านการทดสอบฯ สามารถใช้ผลการทดสอบได้ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบฯ ทั้งนี้ หากผลคะแนนการทดสอบใดเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผลคะแนนดังกล่าวสิ้นสุดและต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูอีกครั้งหนึ่ง

3) การประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู คุรุสภาจะประกาศผลการทดสอบใบประกอบวิชาชีพครู ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 สามารถตรวจสอบผลผ่านทางเว็บไชต์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และหากประสงค์ที่จะพิมพ์ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล ให้ผู้เข้ารับการทดสอบดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบ “KSP Self-Service” ของสำนักงาน เท่านั้น

ลิงก์ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 67 รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2567

 

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 67 เช็กข้อมูลผลใบประกอบวิชาชีพวันไหน ข้อมูลล่าสุด 2567 ที่นี่
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 67 เช็กข้อมูลผลใบประกอบวิชาชีพวันไหน ข้อมูลล่าสุด 2567 ที่นี่
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 67 เช็กข้อมูลผลใบประกอบวิชาชีพวันไหน ข้อมูลล่าสุด 2567 ที่นี่
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 67 เช็กข้อมูลผลใบประกอบวิชาชีพวันไหน ข้อมูลล่าสุด 2567 ที่นี่

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์สมัครสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการและปฏิทิน สมัครสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 – 28 ม.ค. 2567

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา