Advertisement

ประกาศผลสอบปลัดอำเภอ 2567 ประกาศแล้ว ที่สอบวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2567 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

0
ประกาศผลสอบปลัดอำเภอ 2567 ประกาศวันไหน ที่สอบวันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศผลสอบปลัดอำเภอ 2567 ประกาศวันไหน ที่สอบวันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Advertisement

ประกาศผลสอบปลัดอำเภอ 2567 ประกาศแล้ว ที่สอบวันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ประกาศผลสอบปลัดอำเภอ 2567 ประกาศวันไหน ที่สอบวันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567 และ สอบวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2567 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผลสอบปลัดอำเภอ67 ที่สอบวันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศผลสอบปลัดอำเภอ 2567 ประกาศวันไหน ที่สอบวันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศผลสอบปลัดอำเภอ 2567 ประกาศวันไหน ที่สอบวันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่ ได้มีประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ จะกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และประกาศให้ทราบในภายหลัง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัย อำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553 ประกอบข้อ 4 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และรายละเอียดเกี่ยวกับ การสอบแข่งขัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และข้อ 7 ของประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

ผลสอบปลัดอำเภอ 67 ประกาศวันไหน ที่สอบวันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ก. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

1. วันที่สอบ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567

2. เวลาที่สอบ เวลา 10.00-12.00น.

3. สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ประกาศผลสอบปลัดอำเภอ 2567 ประกาศวันไหน : ประกาศแล้ว

ลิงก์ประกาศผลสอบปลัดอำเภอ2567 ที่สอบวันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567 รออัพเดตข้อมูลที่นี่!

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบปลัดอำเภอ 2567

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567