Advertisement

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2567

0
ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2567 สพฐ.
ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2567 สพฐ.

Advertisement

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2567 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเลื่อนเงินเดือนครู 2567 หมายเลข 1-14 ที่นี่

ชพค.เดือนล่าสุด2567 ข้อมูลการจ่ายเงิน ชพค.-ชพส. ปี 2567 ข้อมูลล่าสุด จาก สกสค.
ฐานเงินเดือนข้าราชการครู 2567 ฐานเงินเดือนครู 6 ระดับตามอันดับของครู เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของครู แต่ละอันดับ ล่าสุด 2567 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนครู

ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2567
– สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำที่ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1, เอกสารหมายเลข 2) ไปยัง สพฐ.
– สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำช่วยปฏิบัติราชการต่าง สพท./ศธจ./ศธภ. (เอกสารหมายเลข 3, เอกสารหมายเลข 4) ไปยัง สพท. ที่เกี่ยวข้อง
– สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการพลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)และลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 (เอกสารหมายเลข 5, เอกสารหมายเลข 6,เอกสารหมายเลข 7) ไปยัง สพฐ.
– สพท. จัดส่งข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 8)ไปยัง สพฐ.
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2567
– สพท. โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. แจ้งการจัดสรรวงเงิน
ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทราบ
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567
– ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
– สพท. ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท./
ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 9) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา (เอกสารหมายเลข 10/1 หรือ เอกสารหมายเลข 10/2)
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567
– สถานศึกษาจัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษา
ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
– สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำต่อ สพท./สศศ.
ภายในวันที่ 4 เมษายน 2567
– สพท. จัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าใน สพท.
และ ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท.
ภายในวันที่ 9 เมษายน 2567
– คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่การศึกษา
– คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในสังกัด สศศ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ.

ชพค.เดือนล่าสุด2567 ข้อมูลการจ่ายเงิน ชพค.-ชพส. ปี 2567 ข้อมูลล่าสุด จาก สกสค.
ฐานเงินเดือนข้าราชการครู 2567 ฐานเงินเดือนครู 6 ระดับตามอันดับของครู เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของครู แต่ละอันดับ ล่าสุด 2567 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนครู

ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567

– สพท./สศศ. นำผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขต/
อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567
– ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด
– สพท./สศศ. จัดส่งเอกสารหมายเลขต่าง ๆ ไปยัง สพฐ. ดังต่อไปนี้
1. (เอกสารหมายเลข 11) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. (เอกสารหมายเลข 12) บัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
3. (เอกสารหมายเลข 13) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
4. (เอกสารหมายเลข 14) บัญชีแสดงการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำหมายเหตุ สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ ศธจ./ศธภ. ให้ สพท. รอผลการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการและผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่าจ้าง จากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อน จึงจะออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่าจ้าง ได้
***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2567 สพฐ.
ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2567 สพฐ.
ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2567 สพฐ.
ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2567 สพฐ.
ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2567 สพฐ.
ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู67 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2567 สพฐ.
ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2567 สพฐ.
ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู67 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2567 สพฐ.
ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2567 สพฐ.
ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู67 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2567 สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเลื่อนเงินเดือนครู หมายเลข 1-14 ที่นี่

รายละเอียด :>>>หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว 1146 ลว. 16 ก.พ. 67

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1>>>ปฏิทินการปฏิบัติงาน_สพท. (1 เม.ย. 67)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2>>>หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/227 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเลื่อนเงินเดือนครู หมายเลข 1-14 ที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เอกสารหมายเลข 1 – 14
>>>เอกสารหมายเลข 1ถึง8_11ถึง14(1เม.ย.67)

>>>เอกสารหมายเลข 9 (ผอ.สพท.)เม.ย.67

>>>เอกสารหมายเลข 10 ทับ 1 (ผอ.สพท)เม.ย.67

>>>เอกสารหมายเลข 10 ทับ 2 (ผอ.สพท)1เม.ย.67