Advertisement

ปฏิทินการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 หรือ กำหนด การเปิดเทอม ปิดเทอม 2567 ทั้ง ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันไหน ปิดวันไหน

0
ปฏิทินการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 หรือ กำหนด การเปิดเทอม ปิดเทอม 2567 ทั้ง ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันไหน ปิดวันไหน
ปฏิทินการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 หรือ กำหนด การเปิดเทอม ปิดเทอม 2567 ทั้ง ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันไหน ปิดวันไหน

Advertisement

ปฏิทินการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 หรือ กำหนด การเปิดเทอม ปิดเทอม 2567 ทั้ง ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันไหน ปิดวันไหน

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ปฏิทินการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 หรือ กำหนด การเปิดเทอม ปิดเทอม 2567 ทั้ง ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันไหน ปิดวันไหน โดยมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเทอม ปิดเทอม ในปีการศึกษา 2567 ดังนี้ครับ

ปฏิทินการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 หรือ กำหนด การเปิดเทอม ปิดเทอม 2567 ทั้ง ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันไหน ปิดวันไหน
ปฏิทินการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 หรือ กำหนด การเปิดเทอม ปิดเทอม 2567 ทั้ง ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันไหน ปิดวันไหน

โรงเรียน ปิดเทอมใหญ่เดือนไหน 2567 นักเรียนเปิด-ปิดเทอมเดือนไหน 2567 ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2566 เช็กข้อมูลที่นี่

ปีการศึกษา คืออะไร

หลายคนอาจจะมีความสับสนเกี่ยวกับการนับปีการศึกษาว่านับกันอย่างไร โดยวันนี้ประกาศผลจะพาทุกท่านไปหาคำตอบกับเรื่องนี้กัน

จากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ว่าด้วยเรื่อง…. ได้มีการกำหนดในข้อ 6 ว่า ในรอบปีการศึกษาหนึ่ง วันเริ่มต้นปีการศึกษา คือวันที่ 16 พฤษภาคม และวันสิ้นปีการศึกษา คือวันที่ 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป

ดังนั้นสรุปก็คือ ปีการศึกษาจะเริ่มจาก 16 พฤษภาคมปีนี้ ไปถึง วันที่ 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป เช่น
ปีการศึกษา 2567 คือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 – 15 พฤษภาคม 2568

การเปิดเทอม ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษาคือช่วงใด วันไหน

ข้อ 7 ให้สถานศึกษาเปิดและปิดภาคเรียนตามปกติในรอบปีการศึกษาหนึ่งตามที่ กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

(1) ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม

(2) ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 เมษายน ของปีถัดไป

สถานศึกษาใดประสงค์จะเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็นผู้กำหนดตามที่เห็นสมควร

ดังนั้น ขอยกตัวอย่าง วันเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนจะมีกำหนดการเปิดและปิดเทอม ทั้งภาคเรียนที่ 1/2566 และภาคเรียนที่ 2/2566 ดังนี้ครับ

เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 วันปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2566 (โรงเรียนจะปิดเทอมให้นักเรียนหยุดตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566)

เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 เมษายน 2567 (โรงเรียนจะปิดเทอมใหญ่ นักเรียนปิดเทอมเดือนไหน 2567 ซึ่งโรงเรียนจะ ให้นักเรียนหยุดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 15 พฤษภาคม 2567)

ปฏิทินการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 เป็นอย่างไร

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันเปิดภาคเรียน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
วันปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2567 – 31 ต.ค. 2567
(โรงเรียนจะปิดเทอมให้นักเรียนหยุดตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 – 31 ตุลาคม 2567)

เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2567
วันเปิดภาคเรียน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 เมษายน 2568 – 15 พ.ค. 2568
(โรงเรียนจะปิดเทอมใหญ่ โดยให้นักเรียนปิดเทอมเดือนไหน 2568 ซึ่งโรงเรียนจะ ให้นักเรียนหยุดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 – 15 พฤษภาคม 2568)

อ้างอิงข้อมูลจาก :  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดและปิด ภาคเรียนของของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2549

ปฏิทินการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 หรือ กำหนด การเปิดเทอม ปิดเทอม 2567 ทั้ง ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันไหน ปิดวันไหน
ปฏิทินการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา2567 หรือ กำหนด การเปิดเทอม ปิดเทอม 2567 ทั้ง ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันไหน ปิดวันไหน