Advertisement

บัญชีครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัด สพฐ.

0
บัญชีครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัด สพฐ.
บัญชีครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัด สพฐ.

Advertisement

บัญชีครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัด สพฐ.

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ บัญชีครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2567 มาให้ทุกท่านได้ติดตามโดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

บัญชีครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัด สพฐ.
บัญชีครุภัณฑ์2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี2567 การจัดตั้งงบ ปี2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัด สพฐ.

สพฐ. ได้ออกแนวทางบัญชีครุภัณฑ์ 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 สพฐ. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการ จัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 จาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแนวทางในการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ เพื่อการสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุง อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงครุภัณฑ์ โดยจะออกคู่มือมาทุกปีงบประมาณ ดังนี้

ลิงก์ดาวน์โหลดบัญชีครุภัณฑ์ 2567 และ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 จะปรากฎในตารางดังนี้ค่ะ

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ สังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลด: บัญชีครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 สพฐ.

ดาวน์โหลด : มาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานครุภัณฑ์ 67 จากสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566

ลิงก์ดาวน์โหลดบัญชีครุภัณฑ์ 2567 และ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 หมายเหตุ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ-ปี-2567 สพฐ.

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.

1.-บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้ง-น.16-23-ปรับ-10.11.65 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.
2.-แบบฟอร์มคำขอจัดตั้ง-ค่าครุภัณฑ์-2567 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.
3.-ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน-สิ่งก่อสร้าง-ปี-2567-น.74-98 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.
4.-ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข-ปี-2567-น.99-101 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.
5.-แบบฟอร์มคำขอตั้ง-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-น.105-120 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.
6.-แบบขอค่าขนส่งวัสดุ-น.121-122 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.
7.1-ตัวอย่าง-รายการซ่อมแซมอาคารทั่วไป-น.126-134-ป-1

7.2-ตัวอย่าง-ประมาณราคาซ่อมแซมทั่วไป-น.135-139-ปร

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.
8.-แบบยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย-น.140-141 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.
9.-ตารางการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวม-น.161-172 (1) บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2567 สังกัด สพฐ.

 

ขอบคุณที่มาจาก : คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัด สพฐ.

บัญชีครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัด สพฐ.
บัญชีครุภัณฑ์2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัด สพฐ.