Advertisement

ตำแหน่งว่างครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ที่ได้รับจัดสรร 12,514 อัตรา และตำแหน่ง ผอ.รร. รองผอ.รร. และอื่นๆ รวม 15,194 อัตรา ตำแหน่งว่างนี้สามารถใช้ได้ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

0
ตำแหน่งว่างครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ที่ได้รับจัดสรร 12,514 อัตรา และตำแหน่ง ผอ.รร. รองผอ.รร. และอื่นๆ รวม 15,194 อัตรา ตำแหน่งว่างนี้สามารถใช้ได้ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
ตำแหน่งว่างครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ที่ได้รับจัดสรร 12,514 อัตรา และตำแหน่ง ผอ.รร. รองผอ.รร. และอื่นๆ รวม 15,194 อัตรา ตำแหน่งว่างนี้สามารถใช้ได้ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

Advertisement

ตำแหน่งว่างครูผู้ช่วย 66 สพฐ. ที่ได้รับจัดสรร 12,514 อัตรา และตำแหน่ง ผอ.รร. รองผอ.รร. และอื่นๆ รวม 15,194 อัตรา ตำแหน่งว่างนี้สามารถใช้ได้ 1 ตุลาคม 66 เป็นต้นไป

ตำแหน่งว่างครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ที่ได้รับจัดสรร 12,514 อัตรา และตำแหน่ง ผอ.รร. รองผอ.รร. และอื่นๆ รวม 15,194 อัตรา ตำแหน่งว่างนี้สามารถใช้ได้ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
ตำแหน่งว่างครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ที่ได้รับจัดสรร 12,514 อัตรา และตำแหน่ง ผอ.รร. รองผอ.รร. และอื่นๆ รวม 15,194 อัตรา ตำแหน่งว่างนี้สามารถใช้ได้ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ตำแหน่งว่างครูผู้ช่วย 66 สพฐ. ที่ได้รับจัดสรร 12,514 อัตรา และตำแหน่ง ผอ.รร. รองผอ.รร. และอื่นๆ รวม 15,194 อัตรา ตำแหน่งว่างนี้สามารถใช้ได้ 1 ตุลาคม 66 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

รายละเอียดหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 5071 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ ว5071 แจ้งคืน กษ 66

ดาวน์โหลดไฟล์ สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ก.ค.ศ.

ตำแหน่งว่างครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ที่ได้รับจัดสรร 12,514 อัตรา และตำแหน่ง ผอ.รร. รองผอ.รร. และอื่นๆ รวม 15,194 อัตรา ตำแหน่งว่างนี้สามารถใช้ได้ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
ตำแหน่งว่างครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ที่ได้รับจัดสรร 12,514 อัตรา และตำแหน่ง ผอ.รร. รองผอ.รร. และอื่นๆ รวม 15,194 อัตรา ตำแหน่งว่างนี้สามารถใช้ได้ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ตำแหน่งว่างครูผู้ช่วย 66 สพฐ. ที่ได้รับจัดสรร 12,514 อัตรา และตำแหน่ง ผอ.รร. รองผอ.รร. และอื่นๆ รวม 15,194 อัตรา ตำแหน่งว่างนี้สามารถใช้ได้ 1 ตุลาคม 66 เป็นต้นไป
ตำแหน่งว่างครูผู้ช่วย 66 สพฐ. ที่ได้รับจัดสรร 12,514 อัตรา และตำแหน่ง ผอ.รร. รองผอ.รร. และอื่นๆ รวม 15,194 อัตรา ตำแหน่งว่างนี้สามารถใช้ได้ 1 ตุลาคม 66 เป็นต้นไป

ที่มา : สพฐ.