ตัวอย่าง กระดาษคำตอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2563 สอบ มีนาคม 2564

0
84

 

สทศ. ได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ o-net สำหรับ ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่างๆและเพื่อให้การสอบ O-net  ในปีการศึกษา 2563 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ค่าใช้อำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชกฤษฎีกา การตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การ
มหาชน พ.ศ 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับมติคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติใน
การประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการจัด
การทดสอบ o-net ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ คือนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นป.6 และชั้นม.3 ในปีการศึกษา 2563 ทุกสังกัด
หรือเทียบเท่า

2.วิธีการสมัครสอบ
สถานศึกษาหรือนักเรียนสมัครผ่าน wwW.niets.or.th ระบบ สมัครและยืนยันการเข้าสอบ ในระหว่างวันที่ 25 มกราคมถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

4. กำหนดการสอบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

5.ประกาศผลสอบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกาศผลสอบวันที่ 21 เมษายน 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศผลสอบวันที่ 22 เมษายน 2564

6. การรายงานผลการทดสอบกรณีโรงเรียนยืนยันรายชื่อนักเรียน สทศ. จะรายงานผลการทดสอบระดับโรงเรียนทั้ง 6 ฉบับ และระดับรายบุคคล ส่วนกรณีนักเรียนสมัครสอบด้วยตนเองสทศ.จะรายงานผลการทดสอบระดับรายบุคคล

ตัวอย่าง กระดาษคำตอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2563 สอบ มีนาคม 2564

Advertisement

Advertisement

 

 

ตัวอย่าง กระดาษคำตอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2563 สอบ มีนาคม 2564

 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชาภาษาไทย 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชาภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชาคณิตศาสตร์

ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชาวิทยาศาสตร์ 

Advertisement

 

เข้าเว็บไซต์ สทศ. เกี่ยวกับการจัดสอบระดับ ม.3 คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของ ตัวอย่าง กระดาษคำตอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2563 สอบ มีนาคม 2564 จากเว็บไซต์ สทศ.