Advertisement

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 2567 ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความ แบบฟร์อมบันทึกข้อความ ไฟล์เวิร์ดบันทึกข้อความ word doc ดาวน์โหลดที่นี่

0
ตัวอย่างบันทึกข้อความ 2567 ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความ แบบฟร์อมบันทึกข้อความ ไฟล์เวิร์ดบันทึกข้อความ word doc ดาวน์โหลดที่นี่
ตัวอย่างบันทึกข้อความ 2567 ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความ แบบฟร์อมบันทึกข้อความ ไฟล์เวิร์ดบันทึกข้อความ word doc ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 2567 ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความ แบบฟร์อมบันทึกข้อความ ไฟล์เวิร์ดบันทึกข้อความ word doc ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ตัวอย่างบันทึกข้อความ 2567 ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความ แบบฟร์อมบันทึกข้อความ ไฟล์เวิร์ดบันทึกข้อความ word doc มานำเสนอให้ทุกท่านได้นำไปปรับปรับประยุกต์ใช้งานครับ โดยดาวน์โหลดไฟล์ ได้จากลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 2567 ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความ แบบฟร์อมบันทึกข้อความ ไฟล์เวิร์ดบันทึกข้อความ word doc ดาวน์โหลดที่นี่
ตัวอย่างบันทึกข้อความ2567 ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความ แบบฟร์อมบันทึกข้อความ ไฟล์เวิร์ดบันทึกข้อความ word doc ดาวน์โหลดที่นี่

บันทึกข้อความคืออะไร

“บันทึกข้อความ” หมายถึงการจดบันทึกข้อความหรือข้อมูลลงในสื่อต่างๆ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลนั้นมาอ้างอิงหรือนำไปใช้งานในภายหลังได้ เช่น การใช้กระดาษและปากกาเขียน, การบันทึกในสมุดบันทึก, การบันทึกดิจิทัลในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น

การบันทึกข้อความมักจะเป็นการเก็บข้อมูลที่สำคัญหรือสิ่งที่ต้องจำไว้ เพื่อใช้ในการศึกษา, การทำงาน, หรือการใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น บันทึกข้อความที่เกี่ยวกับนัดหมาย, ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงาน, หรือความคิดเห็นที่ต้องการเก็บไว้เป็นต้น

การบันทึกข้อความมีความสำคัญมากในการจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสาร โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญมากขึ้น ซึ่งการบันทึกข้อความดิจิทัลมักจะช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เรื่องที่น่าสนใจ :
ตัวอย่างหนังสือชื่นชม 2567 นักเรียน บุคลากร ข้าราชการ หน่วยงานเอกชน ไฟล์ word doc ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือชื่นชม ชมเชย ได้ที่นี่

ตัวอย่าง การเขียนแสดงความคิดเห็น ครู ในสมุดพก ป.พ. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน จากการเขียนแสดงความคิดเห็นของครู

ตัวอย่างบันทึกข้อความ2567 ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความ

ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความ แบบฟร์อมบันทึกข้อความ ไฟล์เวิร์ดบันทึกข้อความ สามารถนำไปใช้ได้เลย ซึ่งการใช้งานแบบฟอร์มบันทึกข้อความ ส่วนราชการ นั้น ส่วนใหญ่จะมี แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ส่วนราชการใช้สำหรับเขียนบันทึกข้อความต่อผู้บังคับบัญชาหรือการสั่งการโดยผู้บังคับบัญชา เป็นหนังสือราชการใช้ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ระหว่างหน่วยงานภายใน บันทึกข้อความจะกล่าวถึง อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วยไว้ในส่วนข้อความ ปกติแล้วกำหนดใช้กระดาษบันทึกข้อความ เรามาชมเนื้อหาและตัวอย่างเอกสารกันเลยครับ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ประกอบด้วย

คำบันทึกข้อความใช้ตัวอักษรขนาด 30 – 33 พ. ตัวหนา
ส่วนราชการใช้ตัวอักษรขนาด 16 พ. ตัวหนา (การเขียนชื่อหน่วยงาน ชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง โทร. xxxxxxxxx)
เขียนที่ใด
ระบุวันที่
ข้อความให้มีสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ลงชื่อและตำแหน่ง

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 2567 ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความ แบบฟร์อมบันทึกข้อความ ไฟล์เวิร์ดบันทึกข้อความ word doc ดาวน์โหลดที่นี่
ตัวอย่างบันทึกข้อความ 2567 ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความ แบบฟร์อมบันทึกข้อความ ไฟล์เวิร์ดบันทึกข้อความ word doc ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ Google drive

ดาวน์โหลดไฟล์ prakaspon